Povzetki referatov 2023


1. »Elektrotehniška zveza Slovenije, oblikovanje  programa dela za nove potrebe ob učinkovitejši rabi elektrike v Sloveniji.«

mag. Rudi Zorko, Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS)

Povzetek:
»Elektrotehniška zveza Slovenije obeležuje v letošnjem letu 70 let delovanja. Med tem pa  Elektrotehniški vestnik (ki ga izdaja EZS) beleži devetdeset let izhajanja. Leta 1933 ga je začela izdajati zadruga slovenskih elektro-obrtnikov.

Primerljivo s srednjeevropskimi državami, na primer z Avstrijo šteje njihova strokovna organizacija OVE 140 let od ustanovitve.

V  predavanju so zajete programske značilnosti in podani trendi razvoja in tako imenovane tranzicije elektrotehnike, ki so in bodo izzivi za elektrotehniške strokovne organizacije,  tudi Elektrotehniško zvezo Slovenije. Predstavljena usmeritev izhaja iz sprejetih načrtov dela EZS.«

2. Tehniška terminologija – novi pojmi

Avtor: Jože Unk
Povzetek:
Vedno se držim izjave mojega spoštovanega razrednika dr. Jožeta Mahniča, da je “vrhunski strokovnjak, ki ne obvlada jezika, klavrn paradoks” – saj mora strokovna vrhunskost iti vštric s poznavanjem in obvladovanjem maternega jezika! Pa se redno dogaja, da ga tudi šolani slavisti ne obvladujejo.
Zaradi covida se tukaj v Radencih ponovno srečujemo šele po treh letih -– vendar v EZS delo na standardih in tehniški terminologiji ni zastalo. Delali smo od doma, za govorno/vidne povezave pa uporabljali sistem Teams (podoben kot Zoom, Skype). V nadaljevanju navajam nekaj zanimivih tehniško strokovnih terminoloških primerov iz standardov, ki smo jih obravnavali (ne naslavljali) v zadnjem času, in dodajam nekaj splošnih, slovnično terminoloških problemov – kot jih jaz ocenjujem
Posebej pa opozarjam na pravilne povezave:
– občutljivost za
– odpornost proti
– zaščita pred

3. Presoja harmonskih motenj uporabnika omrežja in praktična primera iz SN in NN omrežja

Avtorja:   mag. Dejan MATVOZ, dr. Miloš MAKSIĆ,
Povzetek:
Referat je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je predstavljena prenovljena priloga 3: Navodilo za presojo vplivov naprav na omrežje Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE). Poudarek je na harmonski napetosti, ki zaradi vedno večjega števila nelinearnih naprav v omrežju (tako porabniških kot tudi proizvodnih) postaja vedno bolj aktualna. Prenovljeno navodilo uporablja poenostavljene metode za presojo motenj naprav pred priklopom v omrežje. Izpeljane metode sicer niso tako natančne kot metode iz obstoječih navodil (SONDO 2011), vendar pa so zaradi svoje enostavnosti veliko lažje za uporabo, tako s strani operaterja omrežja, kakor tudi s strani uporabnika omrežja. Določeni postopki se lahko opravijo že v fazi projektiranja objekta, ki se bo priključil v distribucijsko omrežje.

V drugem delu referata je prikazanih nekaj praktičnih primerov težav s harmonskimi motnjami uporabnikov omrežja v nizkonapetostnem in srednjenapetostnem omrežju. Mnogim težavam glede harmonskih motenj se da izogniti že v fazi načrtovanja in projektiranja, ravno s pomočjo postopkov v Navodilu.

4. Pametna  NV varovalka

Avtor: mag. Mitja Koprivšek
Povzetek:
Prispevek bo prikazal razvoj NV talilnega vložka z vgrajenim merilnikom električnega toka in s sposobnostjo komunikacije podatkov na oddaljeno mesto. Pokazal bo na način delovanja takšnega izdelka in na način povezovanja pametne varovalke z IT okoljem. Prav tako bo prispevek pokazal področja uporabe in njegove prednosti pred konkurenco.

5. Kako izdelati najboljši nizkonapetostni razdelilnik?

Avtor: Marko Kotnik, univ. dipl. inž. el. 
Povzetek:
Inštalacijski sistem nizkonapetostne električne inštalacije je lahko zelo razvejan, lahko pa tudi manjšega obsega. Inštalacijski vodniki in kabli so po objektu ali stavbi speljani in položeni na različne načine. Posamezni vodniki pa se vsi združujejo v enem ali več razdelilnikih, ki jih izvajalec namesti na objektu.

Nizkonapetostne električne inštalacije brez razdelilnika ni. Razdelilniku in njegovi izdelavi je treba posvetiti ustrezno pozornost, kot to zahteva standard SIST EN 61439. Uporaba standarda je za izdelavo razdelilnika obvezna.

Namen standarda je harmonizirati, kolikor je mogoče, vsa splošna pravila in zahteve, ki veljajo za SESTAVE, kot standard opredeljuje razdelilnik. Standard skuša doseči poenotenje zahtev in usklajenost pri preverjanju SESTAVOV, kot tudi odpraviti potrebo po preverjanju po drugih standardih.

Vse zahteve za različne SESTAVE, ki se lahko štejejo za splošne, so zato skupaj s posebnimi vsebinami širšega interesa in uporabe, npr. dvig temperature, dielektrične lastnosti itd., zbrane v SIST EN 61439-1, kot splošna pravila. Za vsak tip SESTAVA sta potrebna le dva dokumenta za določitev vseh zahtev in pripadajočih metod preverjanja:

  1. standard s splošnimi pravili, označen kot “1. del” in
  2. standard za posamezni namen SESTAVA.

Referat podaja nekatere napotke iz SIST-TP IEC/TR 61439-0.

6. Energijska učinkovitost električne inštalacije (SIST HD 60364-8-1)

Avtor : Ervin Seršen
Povzetek:
Energijska učinkovitost je dobila v Evropski uniji pomembno mesto že pred leti. Direktiva (EU) 2018/2022 z dne 11. decembra 2018 določa, da mora Slovenija v okviru politike energetske učinkovitosti doseči skupini prihranek končne porabe energije, ki ustreza letnim prihrankom v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2030 v višini 0,8 % letne porabe končne energije glede na povprečje zadnjih treh let pred 1.1.2019.

Slovenija bo težko dosegla cilje, ki izhajajo iz tega. Kaj kmalu se je v EU ugotovilo, da za izboljšanje energijske učinkovitosti ni dovolj sprejeti zakonski akt v obliki evropske direktive ali uredbe, ki predpisuje prihranek, ampak je treba pripraviti standard v katerem so navodila za delo.

Poleg tega je treba tudi državljane ozavestiti o novih tehnologijah. Zelo opazen napredek je bila uvedba energijskih nalepk za gospodinjske aparate. Podoben namen ima sprejet standard SISTHD 60364-8-1:2019 Nizkonapetostne električne inštalacije – 8-1. del: Energijska učinkovitost, ki po posameznih ukrepih točkuje električno inštalacijo in jo deli na inštalacijo v stanovanjskih in poslovnih prostorih (pisarne, trgovine, javni prostori, banke, hoteli), industrijskih prostorih (tovarne, delavnice, logistični centri) in infrastrukturni prostori (letališča, pristanišča, železniške postaje).

Dimenzioniranje prerezov vodnikov se vrši glede na dopustno segrevanje izolacije na vodnikih. Če se prerezi vodnikov povečajo, se zmanjšajo izgube in s tem tudi stroški obratovanja v celotni življenjski dobi inštalacije. Serija evropskih standardov HD 60364 je obravnavala samo varnost nizkonapetostnih inštalacij. Z izdajo standard SIST HD 60364-8-1 se je to spremenilo, ker standard določa ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti inštalacij.

Uporaba standarda je prikazana na skici:

V prispevku bo prikazano točkovanje za izvedene posamezne ukrepe k energijski učinkovitosti, ki temelji na porabi v kWh. Prikazana bo tudi metoda ocenjevanja, ki omogoča klasifikacijo inštalacije v naslednje razrede učinkovitosti: EE0 (zelo nizka), EE1 (nizka), EE2 (standardna), EE3 (povišana) in EE4 (optimalna).

7. Obločni detektor – AFDD

Avtor: Matija Strehar
povzetek:
Ko pregledujemo statistike požarov, ne moremo mimo dejstva, da je napaka na električni inštalaciji zelo pogosto navedena kot vzrok požara. Električne inštalacije so zaščitene z nadtokovno in diferenčno zaščito. Zakaj kljub temu še vedno prihaja do požarov?

Po podatkih URSZR (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje) gre vsak šesti požar ali povprečno 250 požarov letno na račun požarov na elektroenergetskih objektih.

Inštalacije so varovane:- z nadtokovnimi zaščitnimi elementi (taljive varovalke, inštalacijski odklopniki),

– zaščitnimi napravami na diferenčni tok(RCD
– ResidualCurrent Device),- prenapetostno zaščito itn.

Očitno pa nekaterih napak(napake pri izvedbi inštalacij ali poškodbe inštalacij) standardni zaščitni elementi ne zaznajo.

Posledica takih napak je škodljiv električni oblok.

S to problematiko in razvojem zaščitnih aparatov za preprečevanje požarov so se prvi začeli spopadati v Severni Ameriki.Vzrokje delno tudi v njihovem načinu gradnje stavb in izvedbi električnih inštalacij, kjer lahko še hitreje pride do požara.

V Evropi smo ameriškim trendom sledili pred približnopetnajstimi leti. Nastala sta standarda IEC 62606 (2013) in EN standard, torej tudi SIST EN 62606 (2014). V letu 2017 je bil izdano prvo dopolnilotega standarda (A1), v lanskem letu pa še drugo (A2). Izdelek je bil poimenovan AFDD (ArcFaultDetection Device). V slovensko terminologijo smo to prevedli kot obločni detektor. V vsakdanji praksi zasledimo tudi izraz detektor iskrenja.

Naloga obločnega detektorja je, da zazna nastanek obloka v električni inštalaciji. To je realizirano tako, da vgrajena elektronika stalno spremlja obliko električnega toka in električne napetosti ter zaznava visokofrekvenčna popačenja, ki so značilna za električni oblok.Tipična frekvenca je okrog 100 kHz.

Obstaja pa še eno dejstvo: v električnih inštalacijah se pojavljajo iskrenja, ki niso škodljiva; npr. na krtačkah različnih električnih strojev. Vgrajena elektronika mora biti sposobna razlikovati med škodljivim in neškodljivim iskrenjem, sicer prihaja do neželenih izklopov zaščitnih aparatov.

V nemščini so ta izdelek poimenovali kar »Brandschutzschalter«, požarno zaščitno stikalo. Zaradi tega je na sprednji strani izdelka pogosto natisnjen »plamenček«.

Spreminjajo se nacionalni predpisi za izvedbo električnih inštalacij. Ponekod je vgradnja obločnih detektorjev obvezna, drugod je priporočena ali zelo priporočena.

S svojo rešitvijo je na trgu že dve leti prisoten tudi ETI.

8. Osnutek SONDSEE – Priključevanje uporabnikov sistema in priključne sheme

Avtor: Matjaž MIKLAVČIČ, univ.dipl.inž.el., SODO d.o.o.
povzetek:
Ker v času korone v preteklosti veljavna Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije – SONDSEE niso bila predstavljena na Kotnikovih dnevih, bodo v referatu na začetku na kratko predstavljena SONDSEE. Zaradi spremembe zakonodaje s področja električne energije v letih 2020-2021 je distribucijski operater v letu 2022 pripravil spremembe SONDSEE, ki se trenutno nahajajo v postopku potrjevanja na AGEN. Predstavljene bodo spremembe, ki se nanašajo predvsem na področje priključevanja uporabnikov sistema. V zaključku bodo na kratko opisane predvidene spremembe evropske zakonodaje, ki se nanašajo na priključevanje proizvodnih naprav in ostalih vrst uporabnikov sistema.

9. Varovanje električarjev pred električnim oblokom – ocena tveganja v distribucijski in industrijski transformatorski postaji

Avtorji: Ana Lovrenčič, dipl.inž.el., dr. Viktor Lovrenčić, univ.dipl.inž.el.,
Gregor Štern, univ.dipl.inž.el., Primož Vintar, mag.inž.el.
Povzetek:
Slovenski predpisi in standardi predpisujejo delodajalcu obvezo izdelave ocene tveganja pred električnim oblokom. Za nami je bogata dvajsetletna svetovna praksa, ki nam omogoča kompetenten razmislek o strokovnem delovanju v slovenskem elektro energetskem prostoru s ciljem doseganja varnega dela električarjev brez nezgod. Osebe, električarji ki izvajajo dela v bližini električnih postrojev, so običajno izpostavljene nevarnostim, ki jih lahko povzroča električni oblok. Električni oblok je sicer redek pojav, vendar je vseeno potrebno zagotoviti zanesljivo varovanje električarjev, saj pojava ni mogoče izključiti, še posebej, ker lahko nastane med izvajanjem dela oziroma pri stikalnih manevrih. Električni oblok je možen pri vklopih ali izklopih opreme pod napetostjo (vodi, kabelski priključki, stikalne naprave, varovalke in drugo).Varovanje električarjev pred oblokom je aktualna problematika, predvsem zaradi izbire osebne varovalne opreme za varovanje pred električnim oblokom. Veljavni pravilnik o varnosti pred nevarnostjo električnega toka iz leta 1992 (tudi nov predlog), zahteva oceno varnosti pred električnim oblokom kar je zapisano tudi v standardu SIST EN 50110-1:2013 Obratovanje električnih postrojev. Pri vsakem delu v bližini električnega postroja ali pod napetostjo je potrebno opraviti oceno tveganja, da se oceni nevarnost obloka, da se izvedejo ukrepi za povečanje varnosti električarjev ter da se izbere ustrezna osebna varovalna oprema.Prispevek predstavlja primerjavo standardov za izbiro osebne varovalne opreme (OVO) električarjev v distribuciji med ZDA in državami EU, zlasti v Nemčiji. Obstajajo razlike pri opredelitvi izbire primerne OVO od obloka (klasifikacija opreme, velikost kratkostičnega toka in trajanje obloka). Na primeru distribucijskega objekta, kjer je prišlo do obloka je izračunana energija obloka, opravljena ocena tveganja ter izbira ustrezne OVO.

Ključne besede: varno delo, ocena tveganja, električni oblok, stikalne manipulacije, osebna varovalna oprema, obratovanje, pravilnik, standard SIST EN 50110-1:2013