ZAKLJUČKI  2011

 

 


Poročilo o 32. posvetovanju o močnostni elektrotehniki in sodobnih

električnih inštalacijah KOTNIKOVI DNEVI

 

Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.

Posvetovanje je bilo 24.  in 25. 03. 2011 v Radencih, udeležilo se ga je 280 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 40 proizvajalcev in zastopnikov.

Letos smo predstavili novosti s področja ozemljitev  in izenačevanja potencialov v zgradbah, učinkovite rabe električne energije v javni razsvetljavi, sistemov z neprekinjenim napajanjem, nove smeri razvoja zaščitnih stikal na diferenčni tok, spremljanja staranja trdne izolacije in standardov za nizkonapetostne električne instalacije. Podrobneje smo predstavili uveljavljanje pravilnikov in TS  za NN inštalacije in zaščito pred delovanjem strele v dnevni praksi.

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082), ISBN 978-961-91294-7-0, COBISS.SI-ID 66571521

Elektrotehniški zvezi Slovenije,  kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke, dajemo pobude:

 1. V praksi se ugotavlja , da je izdanih vedno več IZJAV o skladnosti v nasprotju s slovensko zakonodajo, zato se podaja pobuda EZS , da pri Inšpektoratu RS za področje elektroenergetike sproži zahtevo po doslednejšem nadzoru izdaje IZJAV o skladnosti, da bodo v slovenskem jeziku in v skladu z navedenimi in veljavnimi slovenskimi pravilniki in standardi.
 2. SIST bi moral v dogovoru s pristojnimi ministrstvi zagotoviti, da bi bili standardi, ki jih predpis razglasi za obvezne, prevedeni in brezplačno dostopni. V zvezi s tem naj EZS zaprosi informacijsko pooblaščenko za mnenje ali predstavljajo neprevedeni standardi, ki jih je potrebno kupiti in so s predpisom obvezujoči oviranje pretoka informacij. To poudarjamo še posebej, ker kazenski zakonik RS v delih ki obravnavajo neupoštevanje predpisov s strani projektantov, izvajalcev ali nadzornikov to opredeljuje kot kaznivo dejanje, če je s tem ogroženo življenje, zdravje ali premoženje.
 3. Pri  projektiranju in izgradnji objektov prihaja do vedno večjih zahtev po kompleksnejših  rešitvah za varno in zanesljivo delovanje električnih in ostalih inštalacij ter vgrajene opreme v objektih. Podajamo pobudo EZS in IZS, da se organizira izobraževanje, kjer se slušateljem predstavijo moderne metode izvedbe oklopljenih prostorov z uporabo naravnih komponent stavbe (armatura, kovinska fasada, kovinska streha), da se preprečijo elektromagnetni vplivi na opremo znotraj stavb. Tematika je delno poznana le strokovnjakom elektro stroke, zelo slabo strokovnjakom gradbene stroke in arhitektom, a so komponente stavbe njihovo področje. Izobraževanje naj bo namenjeno strokovnjakom elektro in gradbene stroke, odgovornim projektantom, odgovornim vodjem projekta projektiranja, dogovornim vodjem nadzora, odgovornim vodjem projekta investitorja. Izobraževanje naj predvidi preverjanje znanja pred izdajo potrdilo o opravljenem izobraževanju.
 4. EZS naj pri MG in MOP sproži pobudo za spremembo  Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS 37/08) in sicer spremembo 4. člena iz katerega se naj izbriše, da nezahtevni enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov za naslednje primere:
   • Vse nezahtevne objekte, za katere je bilo izdano poenostavljeno gradbeno dovoljenje (utemeljujemo s tem, da je nesmiselno omejevati funkcionalnost teh objektov, če pa jim je ustrezni upravni organ dovolil postavitev tovrstnega objekta).
   • Enostavne objekte (določeni pomožni infrastrukturni objekti, začasni objekti in urbana oprema), saj so ti v večini primerov locirani daleč od obstoječih priključkov osnovnih objektov oziroma osnovni objekti sploh nimajo priključkov. Ponavadi pomožni infrastrukturni objekti, začasni objekti in urbana oprema brez električne energije sploh ne morejo delovati (razlog je odprava omejevanja delovanja različnih gospodarskih javnih služb in omejevanja svobodne gospodarske pobude).
 5. Pri nameščanju sončnih elektrarn ne glede na njeno inštalirano moč na obstoječe objekte je potrebno po izgradnji in pred vstavljanjem te elektrarne v obratovanje izvesti meritve in pregled električne in strelovodne inštalacije celotnega objekta, da se zagotovi varno in zanesljivo delovanje vseh naprav v objektu. Pobudo dajemo EZS da pri MG, MOP in Inšpektoratu RS  za področje elektroenergetike sproži ustrezne postopke za ureditev tega stanja. EZS dajemo pobudo, da pri Centru RS za poklicno izobraževanje ob nastajanju programa za pridobitev NPK »Preglednik el. inštalacij » predlaga zahtevo po periodičnem preverjanju poznavanja zadnje stanje tehnike, novih predpisov in standardov , ki se hitro spreminjajo zaradi nenehnega tehnološkega razvoja.
 6. Izdajatelji posameznih predpisov in prevodov standardov različno razlagajo vsebino isti pojmov v njih, zato je nujno potrebno v R Sloveniji izdelati enoten »Standard« izrazov za področje elektrotehnike, ki se bo uporabljal pri pisanju novih pravilnikov in prevodov standardov. To pobudo posredujemo EZS, da prevzame potrebne  aktivnosti za  usklajevanje  vsebine  posameznih standardov – slovarjev  med posameznimi področji elektrotehnike.
 7. EZS dajemo pobudo, da sproži pri MG, MOP in Ministrstvo za obrambo,  postopek za pripravo pravilnika o požarno varnostnih ukrepih za objekte, ki imajo nameščene sončne elektrarne. V bližnji prihodnosti bomo priče vedno pogostejšim požarom (izkušnje v svetu) na objektih katerih bodo vzrok požara na sončnih elektrarnah. Vzrok teh požarov so predvsem nameščanje solarnih modulov dvomljive kakovosti (možni kratki stiki med celicami, zemeljski stiki) in predvsem staranje izolacije konektorjev, tokovodnikov in oksidiranje kontaktnih mest med moduli in krmilnimi omaricami. To še dodatno utemeljujemo  z informacijo republiške gasilske zveze, da ne bodo posredovali z gašenjem v primeru požara takšnega objekta podnevi zaradi udara električnega toka.
 8. EZS naj pri MOP posreduje potrebo po dodatnih pojasnilih v zvezi z Uredbo RS 41/2010 – prijava opreme, evidentiranje zajemanja in polnitve plina  SF6  in sicer:
 • Definicija in pojasnilo »visokonapetostni stikalni mehanizmi«.
 • Definicija in pojasnilo »naprava, ki vsebuje več kot 3 kg plina SF6 .
 • Izdelava enotnih obrazcev v skladu z zahtevami uredbe.
 • Izdelava baze podatkov v skladu z zahtevami uredbe.
   

Maribor, 05.04.2011                                                    Komisija za pripravo posvetovanja