Poročilo o 33. posvetovanju o močnostni elektrotehniki in sodobnih
električnih inštalacijah KOTNIKOVI DNEVI

 


Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.
Posvetovanje je bilo 22. in 23.03.2012 v Radencih, udeležilo se ga je 180 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 23 proizvajalcev in zastopnikov.
Letos smo predstavili problematiko vključevanja, upravljanja in vzdrževanja obnovljivih virov električne energije, novosti s področja zaščitnih stikal za enosmerne tokove, zaščite električnih instalacij pred prenapetostmi, ozemljitev in izenačevanja potencialov v zgradbah.
Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082), ISBN 978-961-91294-8-7, COBISS.SI-ID 68840449.

Elektrotehniški zvezi Slovenije,  kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke, dajemo pobude:

1.SIST bi moral v dogovoru s pristojnimi ministrstvi zagotoviti, da bi bili standardi, ki jih predpis razglasi za obvezne, prevedeni in brezplačno dostopni. V zvezi s tem naj EZS zaprosi informacijsko pooblaščenko za mnenje ali predstavljajo neprevedeni standardi, ki jih je potrebno kupiti in so s predpisom obvezujoči, oviranje pretoka informacij. To poudarjamo še posebej, ker kazenski zakonik RS v delih, ki obravnavajo neupoštevanje predpisov s strani projektantov, izvajalcev ali nadzornikov, to opredeljuje kot kaznivo dejanje, če je s tem ogroženo življenje, zdravje ali premoženje.

2.EZS dajemo pobudo, da pri pristojnem ministrstvu (npr.: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) pridobi mnenje, da bi se do dokončno oblikovanega izobraževanja in preverjanja NPK nadaljevala kontinuiteta izpitov za preglednike  po sedanji praksi. Glede na to , da je NPK za  »Preglednik električnih in strelovodnih inštalacij« s spremembo  Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah  uzakonjena, vendar še po štirih mesecih ni možno le te pridobiti.

3.Izdajatelji posameznih predpisov in prevodov standardov različno razlagajo vsebino istih pojmov v njih, zato je nujno potrebno v R Sloveniji izdelati enoten »Standard« izrazov za področje elektrotehnike, ki se bo uporabljal pri pisanju novih zakonov, pravilnikov in prevodov standardov. To pobudo posredujemo EZS, da naj pridobi strokovno mnenje od pristojnega ministrstva, kateri izrazi se morajo uporabiti v standardih, če jih posamezni zakoni in predpisi že uporab-ljajo.

4.V gradnji in nameščanju  sončnih  elektrarn (SE) na različne vrste objektov (npr.: na bencinske črpalke, na EX prostore itd) je že dalj časa precej problemov in nejasnosti, posebej v primerih, ko  ni potrebno gradbeno dovoljenje do vršne moči 1MWm. Prav tako je iz aspekta distribucijskega obratovanja obilo težav z nadzorom nad obratovanjem le-teh, predvsem z vidika varstva pri delu (velika verjetnost udara električnega toka). Problematiko predstavlja tudi zaščita pred delovanjem strele.
EZS dajemo pobudo, da sama ali skupaj z IZS  pri pristojnem ministrstvu pridobi ustrezna navodila za poenotenje posameznih tipičnih usklajenih strokovnih rešitev zgoraj navedene problematike.

5.EZS dajemo pobudo, da se vključi v javno razpravo ob spremembah pravilnikov: Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Ur. l. RS, št. 29/92 (delo pod napetostjo in druge dopolnitve), Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav, Ur. l. RS, št. 41/09, 49/10 in 3/11 (do 11.5.2012 je potrebno dopolniti energetski zakon (EZ-E) z dopolnitvijo  pojma, kaj je »mala elektrarna«, kdo se usposablja za upravljavca male elektrarne, kaj so pogoji za usposabljanje inštalaterjev energetskih naprav – tudi male elektrarne, popravek pojma upravljalec v upravljavec).

6.EZS dajemo pobudo, da pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) sproži postopek uskladitve Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO, Ur.l. RS 41/2011) in Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. RS 126/2007) z veljavnimi pravilniki. Oba dokumenta sta interni navodili pristojnega sistemskega operaterja (SODO) in nista pravna predpisa, zato pravna praksa zanju ne velja in ju je zaradi preprečevanja zmede in kršenja veljavnih predpisov potrebno uskladiti med seboj in z veljavnimi predpisi