PREDSTAVLJENI REFERATI - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Ervin Seršen univ.dipl.ing.el.
KAKOVOST NAPAJANJA NA TRGU Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

 

 

Ena izmed osnovnih nalog Agencije za energijo Republike Slovenije kot regulatorja za trg z električno energijo je poleg določevanja cen za uporabo omrežja tudi priprava in uvedba ukrepov za zagotavljanje kakovosti napajanja. V referatu bodo prikazani različni vidiki kakovosti napajanja in določila oziroma cilji, ki jih določajo regulatorji.

 

 

 

 

 

 

 

Jelenc Bogomil  univ.dipl.ing.el.
MODERNI CENTRI VODENJA

 

 

 

 

 

 

 

Denis Lenardič univ.dipl.ing.el.
FOTONAPETOSTNI SISTEMI V URBANEM OKOLJU

 

 

Fotonapetostni sistemi v urbanih okoljih predstavljajo največji delež inštaliranih fotonapetostnih sistemov. Ta skupina obenem v zadnjih desetih letih beleži tudi najhitrejšo rast, kar velja predvsem za razvite države kot so Nemčija, Nizozemska, Avstrija, ZDA… Fotonapetostni sistemi v urbanih okoljih imajo več prednosti: lahko služijo kot senčila, kot elementi pasivnega solarnega ogrevanja prostorov, kot dodatni vir električne energije, lahko služijo v promocijske in izobraževalne namene, njihova uporaba prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in podobno. Za uporabo v urbanih okoljih je bila v zadnjih letih razvita vrsta rešitev, od prosojnih modulov, do modulov z obarvanimi celicami, tipiziranih montažnih elementov za hitro (in ekonomsko učinkovito) nameščanje modulov in podobno. Posamezne države spodbujajo inštalacijo fotonapetostnih sistemov v urbanih okoljih na različne načine od zakonskega urejanja na zvezni ravni do predpisov na ravni lokalnih skupnosti. Prav v državah z najbolj dorečenimi predpisi so tudi ekonomski učinki inštalacij novih sistemov največji.

 

 

 

 

 

 

 

mag.Viktor Lovrenčič, Rado Glavič univ.dipl.ing.el., Tomaž Furlan univ.dipl.ing.el.
ISKANJE NAPAK V MATERIALU Z UPORABO ULTRA ZVOKA NA   DALJNOVODIH

 

 

Ena novejših metod diagnostike napak na izolatorjih na daljnovodih je uporaba ultra zvoka. Metoda in postopek je enostaven in unčinkovit. Ugotovljeno je, da poškodovan izolator oddaja zvok v frekvenčnem območju okrog 150 MHz (VHF področje). Naprava (sprejemnik) se nahaja na helikopterju in spomočjo usmerjene antene zaznava ta zvok. Ko se napaka locira, se posname GPS koordinata stojnega mesta. Metoda odkrije izolator z napako na določenem stojnem mestu katerega po izdelanem poročilu pregleda strokovnjak naročnika. Predstavljene so tudi druge metode ugotavljanja vzdrževalnih informacij kot so lasersko snemanje trase daljnovoda, termografsko in video snemanje elementov daljnovoda ter ugotavljanje obremenjenih mest s korono.

 

 

 

 

 

 

 

Zlatko Hren
OGNJEVARNI VODNIKI ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

 

 

Kabli predstavljajo bistveni člen v elektro instalacijah. Glede na predpise o požarno zaščitenih elektro instalacijah so proizvajalci kablov iskali nove materiale, ki izpolnjujejo vse strožja merila. Ni torej vseeno iz kakšnih materialov je izvedena instalacija na objektih, zato PVC kot izolacijski material vse bolj izpodrivajo brezhalogeni (Halogenfree) materiali, ki pri gorenju ne sproščajo strupenih plinov in tudi ne povzročajo tolikšne zadimljenosti prostora.

 

 

 

 

 

 

 

Mitja Koprivšek univ.dipl.ing.el.
NIZKONAPETOSTNE VAROVALKE IN ODKLOPNIKI,PRIMERJAVA DELOVANJA  V POGOJIH VISOKIH KRATKOSTIČNIH TOKOV

 

 

Prispevek poskuša na enostaven način prikazati fizikalno ozadje delovanja nizkonapetostnih  varovalk in odklopnikov v pogojih visokih kratkostičnih tokov. Nadalje poskuša iz posebnosti v delovanju izvleči zaključke, ki pomembno vplivajo na praktično uporabo varovalk in odklopnikov.

 

 

 

 

 

 

 

Janez Ribič univ.dipl.ing.el., prof.dr.Jože Voršič, Marjan Zorman univ.dipl.ing.el.
OZEMLJILA V TEMELJIH

 

 

Vgraditev pocinkanega jekla za ozemljevanje v betonske temelje je predmet za razpravo izvedencev elektroenergetskih in gradbenih (oz. kemijskih) strokovnjakov. Medtem, ko elektroenergetska stroka zahteva električno povezovanje armature (in ozemljila) z varjenjem (ali posebnimi spojkami), gradbeniki (zaradi korozije) prepovedujejo stik. Zanimivo je, da so oboji zapisali svoje mnenje tudi v standardih oz. pravilnikih (SIST EN 61024-1 oziroma Pravilnik o tehničnih normativih za beton, Uradni list SFRJ, št. 11, 1987):

  • Standard: Ozemljilo polagamo v beton in ga, če obstaja armatura, na vsakem dolžinskem metru z njo galvansko povežemo.
  • Pravilnik: Pri vgrajevanju pocinkanih jeklenih elementov se ti elementi ne smejo dotikati armature.

 

 

 

 

 

 

 

mag.Darko Koritnik
STOPENJSKA METODA GEOELEKTRIČNEGA SONDIRANJA ZEMLJE

 

 

Specifična upornost zemlje in geoelektrični profil sta osnovna podatka za projektiranje ozemljil. Določanje teh parametrov temelji na podlagi meritev in zelo nepraktičnih grafičnih analiz. V prispevku je opisana novo razvita merilna metoda, ki bistveno olajša delo merilcev in poceni celotno meritev ter analizo geoelektrične strukture zemlje. V novo razviti Stopenjski metodi geoelektričnega sondiranja zemlje je uporabljenih več popolnoma novih pristopov in rešitev, s pomočjo katerih je metoda postala praktično uporabna tudi na terenu.

 

 

 

 

 

 

 

Boris Pezdirc  univ.dipl.ing.el.
INSTALACIJE V ZGRADBAH Z OPTIČNIMI KABLI

 

 

V zadnjih letih lahko spremljamo bliskovit razvoj računalniške opreme, internetnih storitev in programske opreme. Obstoječe klasične mreže predstavljajo ozka grla pri prenosu vse obsežnejših datotekah. Pri načrtovanju novih, oziroma zamenjavi starih računalniških mrež,  je  potrebno misliti vnaprej in uporabniku ponuditi rešitev, ki ne bo zadovoljila samo trenutnih zahtev aplikacij, ampak  tudi prihajajočih (video konference, prenos obsežnih datotek…). Že nekaj časa je jasno, da je optično vlakno, tisti medij, ki bo zadovoljil vse večjo žejo po pretoku informacij.

 

 

 

 

 

 

 

mag.Gerhard Angleitner
INTERNET-TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE PRIHODNOSTI

 

 

Razvoj računalniškega in telekomunikacijskega omrežja je prispel do točke, ko zaradi digitalizacije signalov prehajamo v enotno tehnologijo. Prednosti obeh, do sedaj ločenih svetov, se združujejo v internetnem protokolu, ki omogoča prenos govora, podatkov in organizacijo daljinskega nadzora.

 

 

 

 

 

 

 

Vladimir Murko univ.dipl.ing.el.
PRENAPETOSTNA ZAŠČITA IN ZAŠČITA PROTI STRELI V INDUSTRIJSKI ELEKTRONIKI TER NOVITETE IZ ENERGETSKE ZAŠČITE

 

 

 

 

 

 

 

Tomo Štumpfl univ.dipl.ing.el.
STANDARDIZIRANI POPISI DEL ZA IZVAJANJE ELEKTROINSTALACIJ

 

 

Pred vstopom v Evropsko skupnost naša država sprejema evropske standarde inpredpise. Pomembno področje je tudi področje tehnične dokumentacije, kamor spadajo tudi popisi materialov in del. Namen referata je opraviti analizo trenutnega stanja na tem področju v naši državi in prikazati primer avstrijskega načina popisa materiala in del, ter ju primerjati med seboj. Za izvajalce in projektante, ki bodo želeli ponuditi svoje storitve evropskemu trgu, je to zelo pomembno področje, saj bodo morali to narediti na način, ki je uveljavljen v Evropski skupnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Marko Kotnik univ.dipl.ing.el.
SLOVENSKI STANDARDI, NOVOSTI IN PRAVILNIK O NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJAH

 

 

V referatu želim dati primerjavo med JUS standardi, ki jih predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne inštalacije in enakovrednimi, oziroma novejšimi SIST standardi, ter opozoriti le na nekatere pomembne razlike, ki se pojavljajo. Slovenski standardi so novejši, mlajši in zato upoštevajo novosti, tudi tiste s področja električnih instalacij.

 

 

 

 

 

 

 

Mitja Vidmar univ.dipl.ing.el.
 PREGLED NOVIH PREDPISOV- ELEKTROTEHNIKA 2001IN 2002

 

 

V letih 2001 in 2002 so ministrstva začela pospešeno izdajati nove predpise, ki naj bi bili prilagojeni evropski regulativi, da bi tako vsaj nekoliko nadoknadila mrtvilo na tem področju, ki je trajalo skoraj deset let po pričetku samostojnosti Slovenije. Žal pa izdajanje predpisov še vedno poteka premalo načrtno in sistematično, tako, da se precej predpisov v zelo kratkih rokih, večkrat celo v nekaj mesecih dopolnjuje, spreminja ali celo zamenjuje z novimi. S tem se ustvarja precejšnja zmeda na tem področju. Nepreglednosti botruje tudi dejstvo, da je obilica slovenskih standardov, na katere se novi predpisi sklicujejo in jim s tem podeljujejo status predpisa, ker določajo njihovo obvezno uporabo, še vedno neprevedenih. Zahtevati od vseh uporabnikov znanje tehnične angleščine (običajno se dobi na Inštitutu za standardizacijo standarde le v tem jeziku) je nesmisel, še posebej za obvezne standarde za široko uporabo. Poleg tega pa je to očitno kršenje ustave, ki zagotavlja slovenščino kot uradni jezik. Na ta način prav načrtno navaja uporabnike predpisov k njihovemu neizpolnjevanju. Ta pregled predpisov iz let 2001 in 2002 je oblikovan po vrstnem redu, kot so se predpisi sprejemali oziroma spreminjali, da bi bila slika sprejemanja predpisov v Sloveniji čim bolj očitna.

 

 

 

 

 

 

 

mag.Boris Ružič
IZVAJANJE KOORDINACIJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA ZAČASNIH IN PREMIČNIH GRADBIŠČIH

 

 

Zagotavljanje varnosti in zdravja na začasnih in premičnih deloviščih je v EU zagotovljeno na podlagi DIREKTIVE EU 92/57/EEC, ki je 8. posamezna direktiva v smislu 16. člena okvirne DIREKTIVE EU 98/391/EEC. Ta govori o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in je bila osnova za naš Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.56/99). Za izvrševanje tega zakona pa je bila med drugimi podzakonskimi akti izdana tudi Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih deloviščih (Ur.l.RS, št.180/01). Ta uredba predstavlja v zakonodaji s področja varnosti in zdravja posebnost v tem smislu, da nalaga določene obveznosti s tega področja razen delodajalcem tudi naročnikom (investitorjem). Ta obveznost je predvsem ta, da mora naročnik glede gradnje "svojega" objekta zagotoviti: imenovanje koordinatorjev, izdelavo varnostnega načrta, prijavo gradbišča inšpekciji za delo ter zagotavljanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu v času priprave in izvajanja projekta.

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Leban univ.dipl.ing.el.
PREDSTAVITEV NOVE SISTEMSKE ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV ZGO-1 IN POSEGANJA V PROSTOR  ZUreP-1

 

 

 

 

 

 

 

Leopold Prevolnik univ.dipl.ing.el.
PREDSTAVITEV UREDBE O SPLOŠNIH POGOJIH ZA DOBAVO IN ODJEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

 

 

 

 

 

na vrh

nazaj