POVZETKI REFERATOV - 2006

 

 

bulli_oranzni

Zbornik referatov na CD -ju lahko naročite na naš e-mail:  info @ed-mb.si
cena 2.500,00 SIT (10,43 EUR)

 

 

 

 

Marko Kotnik, univ.dipl.inž.el.
NOVOSTI - STANDARDI  IZBIRA INŠTALACIJSKEGA SISTEMA

 


V objektu vgrajena nizkonapetostna električna inštalacija predstavlja kompleksno celoto. Veliko faktorjev, kot so namembnost, naravni vplivi, tehnologija itd., vpliva na njeno namestitev. Standard SIST HD 384.5.52 podaja rešitve in navodila o nameščanju in izbiri inštalacijskega sistema, tudi glede namestitve druge opreme.

 

 

Danilo Ambrož, univ.dipl.inž.el. in Bojan Postrašija
POŽARNO ODPORNE ELEKTRIČNE NAPELJAVE, KI MORAJO DELOVATI V PRIMERU POŽARA

 


Mnoge napeljave v stavbah so gorljive, pri njihovem gorenju pa lahko nastajajo zdravju škodljivi plini, dim ali vročina, ki ogroža stabilnost stavbe. Električne napeljave predstavljajo potencialni vir ognja, plinov oziroma dima. Še večja nevarnost pa je, da napeljave ob požaru izgubijo sposobnost napajanja naprav, ki morajo delovati prav v požaru: naprave za javljanje požara, varnostna razsvetljava, požarna dvigala, naprave za odvod dima in toplote, prezračevalni sistemi, naprave za dvig tlaka v evakuacijskih stopniščih in govorne alarmne naprave.

 

 

Prof.dr. Karel Jezernik,  dr. Gregor Edelbaher
NOV SISTEM MEHKEGA ZAGONA ASINHRONSKIH MOTORJEV

 


Z razvojem energetske elektronike se elektronski stikalni elementi vedno pogosteje uporabljajo za krmiljenje in regulacijo električnega napajanja enosmernih in izmeničnih motorjev. Elektronski mehki zaganjalniki so danes razširjeni v industriji in gospodarstvu, ker so asinhronski motorji pretežni porabniki električne energije. V vlogi elektronskih stikal se uporabljajo tiristorji, ki uporabljajo princip faznega krmiljenja napajalne napetosti motorja, ki povzroči nezvezno obliko napajalnega toka. Posledično napajalni tok posebej vsebuje poleg osnovnega še višjeharmonske komponente, ki znižujejo izkoristek pogona in neugodno vplivajo tako na elektromehanske lastnosti motorja in povzročajo negativne povratne učinke na napajalno omrežje.
Elektronska tranzistorska stikala grajena z GTO, MOSFET in predvsem IGBT tranzistorji danes proizvajalci gradijo za srednje napetosti do 3 kV in velike tokove do nekaj 1000 A.
Tranzistorska stikala nam v principu delovanja omogočajo gradnjo ptretvornikov, ki uporabljajo princip delovanja pulzno širinske modulacije s preklopnimi frekvencami višjimi od omrežne frekvence. To lastnost bomo uporabili za predlagano gradnjo tranzistorskega elektronskega mehkega zaganjalnika, ki omogoča zagon asinhronskega motorja s pretežno sinusno obliko napajalnega toka.
V referatu bo opravljena analiza in prikazani rezultati mehkega zagona asinhronskega motorja s komercialnim tiristorskim in novim tranzistorskim zaganjalnikom s predstavljeno harmonsko analizo napajalnih napetosti in tokov ter njihovega vpliva na lastnosti asinhronskega motorja in napajalnega omrežja.

 

 

Mitja Vidmar, univ.dipl.inž el.
PROBLEMATIKA UPORABE IZDANIH PREDPISOV IN STANDARDOV V PRAKSI

 


Trenutno je regulativa s področja elektrotehnike zelo nepregledna, ne dovolj sistematično urejena, med seboj večkrat kontradiktorna, še prepogosto zastarela in neusklajena s sodobnimi dosežki znanosti in tehnologije ter se prevečkrat po nepotrebnem spreminja in popravlja ter drobi, ker so posamezni novi predpisi ob njihovem sprejemanju nepopolno domišljeni in oblikovani ter se skozi sezname standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s predpisom, povezujejo z izredno velikim številom standardov, ki večinoma niso niti prevedeni v slovenščino, kar vodi v to, da se vedno teže razumejo in obvladujejo ter zato manj spoštujejo in izvajajo. Veliko odgovornost v zvezi z upoštevanjem oziroma neupoštevanjem predpisov v praksi imajo predvsem tisti, ki predpise oblikujejo in izdajajo, prav tako pa tudi organizatorji seminarjev in predavatelji na teh seminarjih, ki pogosto zavajajo z napačnimi interpretacijami veljavnosti predpisov in s tem ustvarjajo zmedo. Zato bi bilo najbolje predpisati obliko in vsebino predpisov, tako da bi Pravilniki in Tehnične smernice zagotovili samo minimalne pogoje za varnost, enotnost elektroenergetskega sistema, kompatibilnost in minimalno kakovost, projektantom pa bi bilo prepuščeno, da na osnovi priporočil v referenčnih dokumentih in neobveznih standardih ter na osnovi sodobnih tehničnih rešitev in dosežkov znanosti te minimalne zahteve v soglasju z investitorji nadgradijo.

 

 

Prof. dr. Jože Furlan
TEHNOLOGIJA SONČNIH CELIC

 


Klimatske spremembe zaradi rastočih koncentracij ogljikovega dioksida so vzbudile razvoj raznih obnovljivih virov energije, med katerimi ima v zadnjih letih najvišjo stopnjo rasti tehnologija sončnih celic. V referatu je uvodoma opisana zgradba in delovanje sončne celice, temu pa sledi prikaz tehnoloških korakov v proizvodnji kristalnih silicijevih sončnih celic.

 

 

Albert Marzidovšek, inž.el.
OPTIMIZACIJA IZKORISTKA GEOTERMALNIH SOND

 


Članek prikazuje rešitve optimiziranja izkoristka geotermalne energije. V primeru večjega sistema geosond se izkazuje potreba po optimalnem izkoriščanju geotermalne energije posamezne sonde. Vrtine, ki so izvedene na različnih mestih, predstavljajo povsem različne geodetske razmere, kar povzroča različno energetsko vsebnost. Regulacija, ki je predmet tega referata, na osnovi izmerjenih parametrov zagotavlja optimalni izkoristek geotermalne energije z regulacijo pretočnih količin medija za prenos energije.

 

 

Prof.dr. Jože Pihler, Mag. Darko  Koritnik, M. Koprivšek, M. Strehar
KAKOVOST IN  PREIZKUŠANJE INŠTALACIJSKIH ODKLOPNIKOV, RAZVOJNI TRENDI IN
NOVOSTI

 


Prispevek prikazuje način preskušanja inštalacijskih odklopnikov in rezultate meritev odklopnikov, ki so na trgu. Podaja primerjavo med odklopniki različnih tehničnih sposobnosti in kakovostnih ter cenovnih nivojev.  V nadaljevanju je podana novost na področju
instalacijskih odklopnikov s poudarkom na inovativni zasnovi odklopnika z zmanjšano izgubno močjo, z vgrajeno selektivno funkcijo in neodvisnostjo I-t karakteristike od okoliške temperature
.

 

 

Prof.dr. Franc Jakl, Doc.dr.Branko Zadnik
NOV SLOVENSKI STANDARD SIST EN 50423 ZA NADZEMNE VODE IZMENIČNE NAPETOSTI NAD 1 kV DO VKLJUČNO IZMENIČNE NAPETOSTI 45 kV

 


S približevanjem vstopa Slovenije v EU so bile aktivnosti na področju izdelave novih slovenskih standardov za gradnjo prenosnih objektov usmerjene na harmonizacijo tovrstnih predpisov v skladu z evropskim redom. V letu 2005 je bil v okviru EZS s finančno podporo distribucijskih podjetij Slovenije izvršen prevod standarda EN 50423-1, januar 2005 - Nadzemni vodi izmenične napetosti nad 1 kV do vključno izmenične napetosti 45 kV, 1. del: Splošne zahteve – splošna določila ter izdelan predlog SIST EN 50423-3 Nadzemni vodi izmenične napetosti nad 1 kV do vključno izmenične napetosti 45 kV, 3. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50423-1: 2005). Referat prinaša okvirno vsebino standarda s področjem uporabe, električne zahteve in osnove gradbenega projektiranja električnih nadzemnih vodov izmenične napetosti nad 1 kV do vključno izmenične napetosti do 45 kV s slovenskimi posebnostmi, ki bo skupaj z ustreznim standardom nadzemnih vodov izmeničnih napetosti nad 45 kV SIST EN 50341:2002 nadomestil stari pravilnik za gradnjo nadzemnih vodov od 1 kV do 400 kV iz obdobja bivše Jugoslavije iz leta 1988.

 

 

Dr.Aleš Arnšek, univ.dipl.inž.el.
ELEKTROSTATIKA V PROTIEKSPLOZIJSKI ZAŠČITI

 


Elektrostatične razelektritve so pogosto vzrok eksplozij. Namen ukrepov protieksplozijske zaščite je preprečiti vžig eksplozivnih zmesi z elektrostatičnimi razelektritvami. Zanesljivo preprečevanje nevarnih elektrostatičnih razelektritev zahteva dobro razumevanje procesov elektrostatike in dosledno izvajanje ukrepov. Opisanih je nekaj primerov iz prakse, pri katerih nastajajo nevarne elektrostatične naelektritve.

 

 

Tomaž Stenšak, univ.dipl.inž.gosp.el.
MEHANIZMI NEPOSREDNEGA UVAJANJA DIGITALIZIRANE PAPIRNE DOKUMENTACIJE V E-CAD OKOLJE TER POVEZOVANJE Z VZPOREDNIMI INFORMACIJSKIMI SISTEMI

 


Digitalna različica dokumentacije obstoječih EE sistemov je največkrat v obliki digitaliziranih papirnih dokumentov ali v običajnem CAD formatu. Takšna oblika predstavlja težave z ažurnostjo ter neskladnost in podvajanje podatkov v vzporednih informacijskih sistemih. Glavni vzroki teh težav so pomanjkanje nadzora nad spremembami, podvajanje postopkov ter slaba dostopnost dokumentov. V članku so opisani mehanizmi neposrednega prenosa obstoječe dokumentacije v e-CAD format. Vnos sprememb je enostaven in lahko poteka tudi na daljavo. Vsi podatki se sproti beležijo v podatkovno bazo. To omogoča povezovanje z ostalimi informacijskimi sistemi, ki služijo za spremljanje stanja na objektih in vodih (na primer GIS, TIS). Rezultat uvajanja sodobnih metod upravljanja z dokumentacijo je hitro dostopna in ažurna dokumentacija. Težave, kot so nedostopnost, podvajanje podatkov, pomanjkanje nadzora nad spremembami so s tem odpravljene.

 

 

Aleksander Turk, dipl.inž.el.
DALJINSKI NADZOR TEHNOLOŠKIH PROCESOV

 


Sodobne tehnološke procese dandanes vse bolj obvladujejo računalniki in računalniško podprti sistemi. Takšne sisteme se zaradi velike procesne moči enostavno poveže v celoto z namenom učinkovitejšega delovanja in izvajanja nadzora nad celotnim sistemom. Sistemi daljinskega nadzora omogočajo udobnejše delo s sistemom in dvig kvalitete dela zaposlenih. Članek opisuje nekaj prijemov pri reševanju daljinskega nadzora oddaljenih tehnoloških procesov oziroma sistemov.

 

 

Ivan Ravnikar, univ.dipl.inž.el.,  Ervin Seršen, univ.dipl.inž.el.
PRIPRAVA NOVEGA PRAVILNIKA ZA NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

 


V razpisih po Zakonu o javnih naročilih in zahtevah varnega obratovanja po Energetskem zakonu se morajo uporabljati prostovoljni slovenski standardi, ki so privzeti evropski standardi. Po zakonu o gradbenih proizvodih je bila podaljšana veljavnost Pravilnika o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije iz leta 1988 in uporaba JUS standardov. V referatu bo pojasnjena dvojnost uporabe standardov katere posledica je različen nivo varnosti in podani predlogi za nov predpis in spremljajočo tehnično dokumentacijo.
 

 

PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB!

 

 

 

 

na vrh

nazaj