POVZETKI REFERATOV - 2007

 

 

 

28. POSVETOVANJE - KOTNIKOVI DNEVI

 

Zbornik referatov po ceni 40,00 EUR, ali zgoščenko po ceni 20,00 EUR lako naročite na naš naslov ali e-mail: info@ed-mb.si

 

 

 

 

Tomaž Stenšak
RAČUNALNIŠKO PODPRTO PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE IN OPTIMIRANJE
 ELEKTRIČNIH INSTALACIJ

 


Projektanti uporabljajo več različnih računalniških orodij, ki so jim v pomoč pri izdelavi načrtov in izvedbi tehničnih izračunov. Pri tem prihaja do večkratnih vnosov istih podatkov in prehodov iz ene aplikacije v drugo. V referatu bo opisan postopek rešitve, ki projektantom omogočajo vključitev eksaktnih rezultatov izračunov vseh tokokrogov instalacij. Pri tem ne prehaja do podvajanja vnosa podatkov ter dodatnega obremenjevanja ali dodatne izgube časa.

 

 

Ervin Mahorič
VARNOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV V POSLOVNIH STAVBAH PRIČNE S POKABLJENJEM

 


Vedno večji delež sodobnih organizacij je že tako odvisnih od stalne razpoložljivosti informacij, da jim krajši izpad informacijskega sistema lahko povzroči veliko poslovno škodo, daljši izpad ali izguba informacij, pa celo propad podjetja. Današnja ciljna razpoložljivost informacijskih sistemov je tako za mnoge sektorje že nad 99,99 odstotki. Tako visoke razpoložljivost, za kompleksni informacijski sistem, lahko dosegamo le z dobrim poznavanjem nevarnosti, ki lahko ogrožajo elektronske naprave, ter z uporabo ustreznih rešitev pri zagotavljanju informacijske infrastrukture.  V referatu skušamo osvetliti bistvene zahteve in razmisleke, ki se pojavljajo pri načrtovanju in gradnji stavbne konstrukcije in prostorsko-informacijske infrastrukture, ki izhajajo iz relevantnih standardov, osvojene evropske prakse in lastnih spoznanj pri gradnji tovrstnih objektov.

 

 

Viktor MARTINČIČ,  mag. Mitja KOPRIVŠEK, Branko PESAN
KRATKOSTIČNA ZAŠČITA V TOKOKROGIH Z ENOSMERNO (D.C.) NAPETOSTJO

 


V zadnjem obdobju narašča pomen uporabe taljivih varovalk kot zaščitnega elementa v tokokrogih z enosmerno napetostjo. V članku je predstavljeno nekaj teoretičnih izhodišč z razlago osnovnih pojmov o enosmernih tokokrogih. V nadaljevanju je opisano nekaj najpogostejših področij uporabe, kjer konvencionalna kratkostična zaščita ni več zadovoljiva in prihaja do posebnih zahtev projektantov oz. uporabnikov. V zadnjem delu prispevka predstavljamo nekaj novosti iz proizvodnega programa ETI d.d., ki so bile razvite za področje enosmernih tokokrogov in kratek opis svetovnih trendov na tem področju.  

 

 

mag. Gregor Štumpfel
UPORABA TEHNOLOGIJE POVEZLJIVIH GOSPODINJSKIH APARATOV V SODOBNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJAH

 


Za tehnologijo povezljivih gospodinjskih aparatov se najpogosteje uporablja prenos podatkov preko električnih inštalacij, ki ne zahteva dodatnih povezovalnih kablov. Takšno tehnologijo uporabljajo tudi izvedbe povezljivih gospodinjskih aparatov proizvajalca Gorenje, povezanih v omrežje imenovano Inteligentni dom. Na sodobne električne inštalacije  pa so priključeni tudi porabniki, ki s svojo impedančno frekvenčno karakteristiko zelo vplivajo na impedanco same električne inštalacije v uporabnem prenosnem frekvenčnem pasu, ter tako tudi na zmožnost in domet prenosa podatkovnega signala med dvema oddaljenima komunikacijskima točkama.

 

 

mag. Maja Gerkšič-Lah, Gorazd Opraškar
PRAVNO FORMALNA VELJAVNOST SLOVENSKIH STANDARDOV

 


Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je skladno z evropsko filozofijo spremenila tudi vloga standardizacije. Za zagotavljanje enotnih pogojev na evropskem trgu so temeljne direktive evropske tehnične zakonodaje namreč standarde iz tehnične ravni povzdignile na raven (najnižjega) zakonodajnega akta. Njihova uporaba je sicer ostala prostovoljna, vendar pa postavljajo zavezujočo stopnjo najnižje sprejemljive varnosti in kakovosti izdelkov ter storitev, ki se na evropskem trgu sme pojaviti.

 

 

Marko Kotnik
NOVOSTI, STANDARDI ; ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM VNIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJAH

 


Področje električnih inštalacij je široko uporabno. Dnevno se z uporabo električne energije preko nizkonapetostnih električnih inštalacij srečuje veliko ljudi. Naprave, kot inštalacije vzdržujejo strokovno usposobljene osebe, v določenih primerih pa tudi le laiki
Varno uporabo naprav in nizkonapetostnih električnih inštalacij dosežemo z upoštevanjem priporočil in zahtev, ki jih podajajo standardi s tega področja. Posebno poglavje opisuje zaščito pred električnim udarom. Standardi obravnavajo ukrepe za osnovno zaščito, zaščito ob okvari in dodatno zaščito.

 

 

dr. David Gerbec, Gorazd Bernik
"INFORMATIZACIJA" TRANSFORMATORSKIH POSTAJ SN/0.4 kV

 


Informacijska in komunikacijska (IK) tehnologija zavzema vse večjo in pomembnejšo vlogo tudi na področju elektroenergetike. V referatu bomo predstavili vzpostavitev Etherneta v transformatorskih postajah SN/0.4 kV, ki predstavlja podlago za povezavo različnih naprav vgrajenih v TP. Cilj vzpostavitve Etherneta je povezava različnih naprav na skupno, enojno prenosno pot do intraneta distribucijskega podjetja in s tem ustrezno zmanjšanje stroškov daljinskega zajema podatkov. Na kratko bodo predstavljene nekatere tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev povezave od TP do sedeža distribucijskega podjetja.

 

 

Miran Rošer, dr. Gorazd Štumberger, mag. Viktor Tajnšek
VPLIV VIŠJIH HARMONSKIH KOMPONENT NA DISTORZIJO NAPETOSTI V RAZDELILNI TRANSFORMATORSKI POSTAJI

 


Članek obravnava obratovanje nelinearnega bremena v srednje napetostnem omrežju in njegov vpliv na napetost sistema. Predstavljene so meritve na 110kV in 35kV nivoju in njihova harmonska analiza, ki je izvedena s paketom MATLAB. Podana je tudi primerjava harmonske distorzije ob prehodu iz 35kV nivoja napetosti na 20kV nivo. Preko faktorja  THD je ovrednoten povratni vpliv bremena na zbiralke sistema v primeru različnega napetostnega nivoja napajanja izvodov, na katerih obratujejo nelinearna bremena.

 

 

mag. Zvonko Toroš, dr. Jože Pihler
NADZOR STIKALNIH APARATOV IN NJIHOVO OPTIMALNO RAZPOREJANJE

 


Članek obravnava nadzor elektroenergetskih aparatov in naprav za potrebe načrtovanja in izvajanja vzdrževanja. Zamisel nadzora je zasnovana splošno za poljubno elektroenergetsko napravo ali sklop naprav. Upoštevano je stanje in pomembnost obravnavanih naprav. Prikazan je praktični primer izvedbe za stikalne aparate transformatorjev  v srednjenapetostnem distribucijskem omrežju.

 

 

mag. Srečko Lesjak
TERMOGRAFIJA, TERMOVIZIJA IN ANALIZA REZULTATOV TERMOGRAFSKIH MERITEV NA DALJNOVODIH IN STIKALIŠČIH  ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o.

 


Zanesljiva in trajna oskrba potrošnikov s kvalitetno električno energijo je ena  izmed osnovnih nalog ELES-a. Občasno lahko, zaradi različnih vzrokov, pride do prekinitve dobave električne energije. Zelo pogost vzrok omenjenih prekinitev so tudi pregrevanja elementov visokonapetostnih naprav. Članek podaja osnovne pojme o termografiji in termoviziji ter analizo  termografskih meritev in odkritih pregrevanj na daljnovodih in v stikališčih na območju ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o

 

 

mag. Viktor Lovrenčič, Janez Bračko
IZBOLJŠANJE PREVODNOSTI TAL PRI IZVEDBI OZEMLJITEV Z UPORABO POLNIL S
PREDSTAVITVIJO PILOTSKEGA PROJEKTA UPORABE GRAFITNEGA PRAHA LORESCO®

 


Pri načrtovanju in izvedbi ozemljilnega sistema večkrat prihaja do problemov doseganja dovolj nizke ozemljilne upornosti. Zato se snovalci ozemljilnih sistemov že leta trudijo izboljšati ozemljitveno upornost z različnimi kemičnimi dodatki, ki jih dodajo k ozemljilnim vodnikom. Na ta način skušajo zmanjšati specifično upornost tal in omogočiti projektno zahtevane nizke ozemljitvene upornosti.
V vrsti takih kemičnih dodatkov se je v letu 2006 pričelo uporabljati novo kemično snov z blagovno znamko Power Fill proizvajalca LORESCO. Ta masa, izdelana na osnovi grafita, je bila v preteklem letu uporabljena na dveh lokacijah. Od teh je bila ena izdelana s paličnimi sondami, druga pa s tračnimi ozemljili.
Dobljeni rezultati so bili ustrezni, saj se je ozemljilna upornost ozemljila s kemično maso zmanjšala za dvakrat.
Ponujeni referat bo podal dobljene merilne rezultate pri izbrani geometriji ozemljil.
 

 

 

mag. Darko Koritnik, dr. Jože Pihler
PRESKUŠANJE VARNOSTNE IN DELOVNE OPREME NAMENJENE DELU V NEPOSREDNI BLIŽINI DELOV POD NAPETOSTJO

 


Članek obravnava nadzor elektroenergetskih aparatov in naprav za potrebe načrtovanja in izvajanja vzdrževanja. Zamisel nadzora je zasnovana splošno za poljubno elektroenergetsko napravo ali sklop naprav. Upoštevano je stanje in pomembnost obravnavanih naprav. Prikazan je praktični primer izvedbe za stikalne aparate transformatorjev  v srednjenapetostnem distribucijskem omrežju.

 

 

mag. Rudi Vončina, mag. Breda Cestnik
VPLIVI NIZKOFREKVENČNIH ELEKTROMAGNETNIH POLJ NA OKOLJE V PRAKSI

 


Konec lanskega leta je minilo deset let od uveljavitve izvršnih predpisov za obravnavo elektromagnetnih sevanj v naravnem in življenjskem okolju. Trendi v ekologiji kažejo, da se bodo aktivnosti na področju elektromagnetnih sevanj stopnjevale. To je posledica sprejema priporočil ICNIRP–a v Direktivo 2004/40/EK in s tem neposredno v pravni red Evropske unije. Prispevek poskuša opisati sedanje in bodoče aktivnost povezane z obravnavno elektromagnetnih polj omrežne frekvence z vidika lastnika naprav. Pri tem se opira na ugotovitve konkretnih primerov iz prakse in raziskav.

 

 

mag. Andrej Hanžič, Alojz Ivanušič, mag. Viljem Muzek,
POSTOPKI IN PREDPISI ZA PRIKLOP FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV NA JAVNO ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE

 


Povzetek – V članku so povzeta zakonska izhodišča za priklop in za obratovanje fotonapetostnih elektrarn v sinhronizmu z javnim nizkonapetostnim razdeljevalnim omrežjem Slovenije. Izhajajo iz primerov izvedenih rešitev priključitve in obratovanja tovrstnih naprav v Sloveniji in v Evropi. Predstavljeni so postopki izgradnje fotonapetostne elektrarne moči 36,18 kWp na upravni zgradbi podjetja Elektro Maribor d.d.. Podan je tudi prikaz vhodnih parametrov in izmerjenih obratovalnih električnih veličin fotonapetostne elektrarne Elektro Maribor za obdobje od začetka obratovanja.

 

 

 

PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB!

 

 

 

 

na vrh

nazaj