Zaključki 2007

 

 

 

 

 


Poročilo o 28. posvetovanju - KOTNOKOVI DNEVI

 


Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.

Posvetovanje je bilo 22.03. in 23.03.2007 v Radencih in se ga je udeležilo 355 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 38 proizvajalcev in zastopstev.
Na posvetovanju smo obravnavali pravno formalno veljavnost slovenskih standardov, seznanili smo se z nekaterimi vidiki tehnične regulative s področja električnih inštalacij, s vplivi nizkofrekvenčnih elektromagnetnih polj na okolje v praksi in problematiko stanja varnostne in delovne opreme namenjene za delo v neposredni bližini delov pod napetostjo.Prav tako smo se seznanili z potekom dela na pripravi tehničnih smernic, ki jih pripravlja IZS in izdelavo  predloga pravilnika o električnih instalacijah in pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem  strele , ki ga pripravlja strateški svet imenovan s strani MOP-a.

Predstavniki proizvajalcev in zastopstev so s koristnimi in zanimivimi informacijami in predstavitvami o novih proizvodih in sistemih pripomogli k še zanimivejšem posvetovanju.
Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor
621.3(082), ISBN 978-916-91294-3-2, COBISS.SI-ID58348033.
 Elektrotehniški zvezi Slovenije, kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke,dajemo pobudo za aktivnosti, katere naj komisija za tehniško regulativo pri EZS prouči in predloge posreduje ustreznim ustanovam.
Pobude:
 1. Komisija za tehniško regulativo pri EZ Slovenije in IZ Slovenije naj sodelujeta z SIST-om pri pripravi  prevoda terminoloških standardov s področja projektne in tehnične dokumentacije (uporabiti tudi že prevedene definicije standarda SIST EN 61082-1:1997, ki natančno obravnava izrazje s področja dokumentacije)
.
 2. Ker izdajatelji posameznih predpisov različno razlagajo vsebino isti pojmov v njih je nujno potrebno v R Sloveniji izdelati enoten pojmovnik izrazov za področje elektrotehnike, ki se bo uporabljal pri pisanju novih pravilnikov in prevodov standardov.

 3. Z odpiranjem trga z električno energijo so vse večji pritiski na vzdrževalce elektroenergetskih naprav, da bi vzdrževalna dela izvajali pod napetostjo.R Slovenija še nima izdelanega programa in postopke za tovrstna dela. Komisiji za tehniško regulativo pri EZ Slovenije dajemo pobudo, da prične z aktivnostmi pri ustreznih institucijah pri Ministrstvu za delo in Ministrstvu za gospodarstvo za pripravo ustreznih pravil.

 4. V R Sloveniji  je že v uporabi standard za kakovost električne napetosti SIST EN 50160. Na kakovost električne energije pa vpliva tudi tokovna komponenta nelinearnih bremen.Na tem področju še nimamo nobene tehnične regulative. Komisiji za tehniško regulativo pri EZ Slovenije dajemo pobudo, da prične z aktivnostmi pri ustreznih institucijah pri Ministrstvu za gospodarstvo.Ureditev tega področja bi tudi prispevala k racionalnejši porabi električne energije v smislu NEP-a.


Maribor, 16.04.2007                                                     Komisija za pripravo posvetovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na vrh

nazaj