Zaključki 2010

 

 

 

Poročilo o 31. posvetovanju - KOTNOKOVI DNEVI

 


Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.

Posvetovanje je bilo 25. in 26.03.2010 v Radencih, udeležilo se ga je 230 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 37 proizvajalcev in zastopnikov.
 
Letos smo predstavili novosti s področja svetlobnih virov in njihov vpliv na okolje,  uporabo hranilnikov energije v sistemih z neprekinjenim napajanjem ter zaščite enosmernih toko-krogov in standardov za nizkonapetostne električne instalacije. Predstavili smo praktične izkušnje prenapetostnih zaščit  električne opreme v priključnih omaricah, vplive  nove generacije električnih porabnikov na kakovost električne energije in s tem na  obremenitve električnih instalacij ter probleme dela pod napetostjo v elektroenergetskih objektih za pro-izvodnjo električne energije v R Sloveniji.   

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082), ISBN 978-961-91294-6-3, COBISS.SI-ID 64413953.

  1.  Elektrotehniški zvezi Slovenije,  kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stro-ke, dajemo pobude: dan je velik poudarek izgradnji proizvodnih objektov električne energije iz obnovljivih virov, danes v R Sloveniji gradimo vse več sončnih elektrarn (SE), ki oddajajo proizvedeno energijo v distribucijska omrežja. Gradijo se  na obstoječih objektih, samostojnih objektih in na zemljiščih. Zakonodaja za izgradnjo takšnih objektov se dopolnjuje in poenostavlja postopke za pridobivanje raznih dovoljenj, pri tem pa prihaja do različnih tolmačenj zahtev, ki vedno bolj begajo investitorje tovrstnih objektov. EZS dajemo pobudo, da skupaj z MG in MOP čim prej izdelajo praktičen vodnik skozi zakonodajo , ki bo jasno določil, katera  dovol-jenja  so potrebna za varno in zanesljivo priključevanje SE na distribucijsko omrežje in njihovo obratovanje.

  2.  Izdajatelji posameznih predpisov in prevodov standardov različno razlagajo vsebino isti pojmov v njih, zato je nujno potrebno v R Sloveniji izdelati enoten »Standard« izrazov za področje elektrotehnike, ki se bo uporabljal pri pisanju novih pravilnikov in prevodov standardov. To pobudo posredujemo EZS, da prevzame potrebne  aktivnosti za  usklajevanje  vsebine  posameznih standardov – slovarjev  med posameznimi področji elektrotehnike.


     Maribor, 31.03.2010                                                    Komisija za pripravo posvetovanja