ZAKLJUČKI 24. POSVETOVANJA

 

 

o močnostni elektrotehniki in sodobnih
električnih instalacijah – KOTNIKOVI DNEVI

Posvetovanje je bilo 27. in 28. marca 2003 in se ga je udeležilo 325 strokovnjakov elektro stroke . Svojo dejavnost je predstavilo 29 razstavljavcev.

Posvetovanje je pripravilo ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR.

Zaključke je pripravila komisija v sestavi:

g. dr.Janez Hrovatin
g. Jože Sekolovnik, univ.dipl.inž.el.
g. Ivan Leban, univ.dipl.inž.el.
g. Mitja Vidmar, univ.dipl.inž.el.
g. mag. Gerhard Angleitner, univ.dipl.inž.el.
g. Tone Remžgar
g. Drago Hauc
g. Marjan Zorman, univ.dipl.inž.el.

Komisija je predlagala naslednje zaključke:

 • EZ Slovenije se zadolži, da organizira izdelavo priporočil iz področja električnih instalacij in strelovodov na osnovi evropskih standardov ; kot prevod že izdelanih standardov in priporočil od ene od evropskih standardizacijskih oz. strokovnih  združenj ( npr. ÖVE,VDE); ki bi bilo namenjeno širokemu krogu izvajalcem električnih instalacij.
 • V trenutni situaciji gre za veliko število standardov in predpisov s področja nizkonapetostnih instalacij.Veljavni pravilnik o nizkonapetostnih instalacijah je zastarel.Potreben je novi pravilnik, ki bi racionalno urejal nizkonapetostne inštalacije ob upoštevanju slovenskih standardov.Gre še za vrsto drugih pravilnikov, ki jih je potrebno na novo izdati ali posodobiti skladno z upoštevanjem slovenskih standardov.Udeleženci posvetovanja pozivajo MOPE, da izda take pravilnike, ki bodo vnesli red na področje projektiranja in obratovanja elektroenergetskih naprav in postrojev.
 • EZ Slovenije naj posreduje izdelovalcem  Pravilnika o podrobni vsebini projektne dokumentacije zahtevo,  da v tem pravilniku enoumno določi fazo izdelave projektne dokumentacije v kateri se naj izdela varnostni načrt.
 • MOPE naj poskrbi za izdelavo in izdajo novih pravilnikov:
  • Pravilnik o tehniških normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj ;Ur. l. SFRJ št.13/78
  • Tehniški predpisi za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev;Ur. l. SFRJ 19/68
  • Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne inštalacije

              Saj  stanje tehnike v uporabi že bistveno odstopa od zahtev v zgoraj                               citiranih pravilnikih.

 • Na MOPE  apeliramo zahtevo, da v prehodnih določbah nove tehnične regulative predvidi daljše prehodno obdobje predvsem pri tehnični regulativi, ki predstavlja radikalne posege in zahteva večja finančna sredstva za  prilagajanja.

                    Maribor, 28. 3. 2003                                   Komisija za zaključke

 

 

na vrh

nazaj