Zaključki 2008

 

 

 

 

 


Poročilo o 29. posvetovanju - KOTNOKOVI DNEVI

 


Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.

Posvetovanje je bilo 27.03. in 28.03.2008 v Radencih in se ga je udeležilo 382 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 36 proizvajalcev in zastopnikov.

Na posvetovanju smo se seznanili s predlogom Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah in na njegovi osnovi izdan predlog Tehnične smernice TSG-N-002:2007, s predlogom Pravilnika o zaščiti pred delovanjem strele in na njegovi osnovi izdan predlog Tehnične smernice TSG-N-003:2007, z novostmi s področja standardov o električnih instalacijah in spremembami in dopolnitvami Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B), z Uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja (Ur.l.RS 81/07) in mednarodnimi priporočili, s tehnološkimi novostmi s področja mikro soproizvodnje toplote in električne energije v stanovanjski hiši, s sistemi za shranjevanje energije. Podan je bil predlog, z upoštevanjem že veljavne zakonodaje v RS,  kako se naj v procese vzdrževanja elektroenergetskih naprav uvede delo pod napetostjo.

Predstavniki proizvajalcev in zastopstev so s koristnimi, zanimivimi informacijami in predstavitvami o novih proizvodih in sistemih pripomogli k še zanimivejšem posvetovanju.

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082), ISBN 978-961-91294-4-9, COBISS.SI-ID 60125441.

Elektrotehniški zvezi Slovenije,  kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke, dajemo pobude:

  1. Veliko aktivnosti in truda je bilo vloženega za pripravo predlogov pravilnika o električnih instalacijah in zaščiti pred udarom strele in na njihovi osnovi izdelane tehnične smernice, ki so namenjene predvsem izvajalcem in projektantom. Komisiji za tehniško regulativo pri EZ Slovenije dajemo pobudo, da poskusi po svoji moči na MOP-u in MG pospešiti sprejem le-teh, ob tem pa v nadaljevanju obnove še kako potrebnih pravilnikov iz področja elektrotehnike uporabiti dobro prakso, ki se je pridobila ob tem.
  2. Ker izdajatelji posameznih predpisov različno razlagajo vsebino isti pojmov v njih, je nujno potrebno v R Sloveniji izdelati enoten pojmovnik izrazov za področje elektrotehnike, ki se bo uporabljal pri pisanju novih pravilnikov in prevodov standardov (uporabiti tudi že prevedene definicije standarda SIST EN 61082-1:1997,  ki natančno obravnava izrazje s področja dokumentacije).
  3. V R Sloveniji  je že v uporabi standard za kakovost električne napetosti SIST EN 50160. Na kakovost električne energije pa vpliva tudi tokovna komponenta nelinearnih bremen. Na tem področju še nimamo nobene tehnične regulative. Komisiji za tehniško regulativo pri EZ Slovenije dajemo pobudo, da prične z aktivnostmi pri ustreznih institucijah pri Ministrstvu za gospodarstvo.
  4. Pri pripravi Uredbe o omejevanju svetlobnega onesnaževanja (Ur.l.RS 81/07) je bila svetlobnotehnična stroka izključena, kar se pozna pri zahtevah v uredbi, ki onemogočajo njeno izvajanje in bo v praksi neuporabna.V nasprotju z direktivo EU 32/2005, ki ne postavlja omejitev, ki jih v praksi ne moremo zagotoviti in predpisuje, da nobena rešitev ne sme povzročiti povečanje porabe energije za enako kakovostne rešitve razsvetljave. Zato dajemo pobudo Komisiji za tehniško regulativo pri EZ Slovenije, da pri MOP-u prične s pobudo za  izdelavo potrebne tehnične smernice, ki bi omogočila uporabo uredbe  v praksi.
     

           Maribor, 14.04.2008                                                     Komisija za pripravo posvetovanja
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na vrh

nazaj