Poročilo 35. posvetovanje

Poročilo o 35. posvetovanju o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih inštalacijah KOTNIKOVI DNEVI

 

Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.

Posvetovanje je bilo 20.  in 21. 03. 2014 v Radencih, udeležilo se ga je 110 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 18 proizvajalcev in zastopnikov.
Letos smo obravnavali problematiko električnih inštalacij v lesenih stavbah, varnostne razsvetljave, LED svetlobnih virov, izgradnje in vzdrževanja obnovljivih virov električne energije (gašenje požarov na SE) in novosti s področja električnih inštalacij.

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(063)(082), ISBN 978-961-93635-0-8, COBISS.SI-ID 77213441.

Elektrotehniški zvezi Slovenije, kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke, dajemo pobude:

  1. EZS naj nadaljuje z aktivnostmi in delom na elektrotehničnem slovarju in ga naj objavi po posameznih strokovnih področjih na svoji spletni strani, saj je zelo pomembno enopomenskost izrazov. Slovar ni pomemben samo za prevode standardov, pomemben je tudi pri vsakdanjem delu, izobraževanju in komuniciranju med strokovnjaki.
  2. EZS dajemo pobudo, da se preko Ministrstva za delo vključi v javno razpravo o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o varstvo pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. L. RS 29/1992), predvsem z namenom uskladitve vsebin s področja varstva pri delu ob obnovi Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih objektov, ki je v teku.
  3. EZS dajemo pobudo, da pristopi k razjasnitvi in postopku o ukinitvi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente, ki se uporabljajo za merjenje izolacijske upornosti, impedance zanke, ozemljitvene upornosti povezav za izenačitev potencialov in ozemljitvene upornosti (Ur. L. RS 26/2002), saj so zahteve tega pravilnika v nasprotju z zahtevami v sprejeti novi tehniški smernici za električne inštalacije TSG – N 002:2013 na spletni strani
    http://www.mzip.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/veljavni_predpisi_s_podrocja_prostora/zakon_o_graditvi_objektov/.

Maribor, 24.03.2014                                                                                                                                                                                                                                  Komisija za pripravo posvetovanja