Pravila društva

PRAVILA Elektrotehniškega društva Maribor

Na podlagi 20.člena Zakona o društvih (Ur.l. SR št.61/2006) je zbor članov Elektrotehniškega društva Maribor dne 22.02.2017 sprejel:

PRAVILA

Elektrotehniškega društva Maribor

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Elektrotehniško društvo Maribor (v nadaljnjem besedilu ED) je prostovoljno, združenje pravnih in fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja elektrotehnike in deluje na območju upravnih enot Podravja in Pomurja.

2. člen

ED je samostojno in nepridobitno združenje članov, ki se ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo – organizacijo posvetovanj, seminarjev in svetovanj z vsebino elektrotehniške stroke. Sedež ED je v Mariboru, Glavni trg 17b/I

3. člen

ED ima svoj znak in pečat.

Znak Elektrotehniškega društva je grafični prikaz strele ( ) s črkama E in D ter napisom MARIBOR. Pečat je pravokotne oblike velikosti 1,8 x 2,2 cm z napisom imena Elektrotehniško društvo Maribor ter številkami 1 – 5.

4. člen

ED sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki delujejo na področju tehnike s poudarkom na elektrotehniki. ED je član Zveze inženirskih društev Maribor (ZID) in Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS).

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Člane društva obvešča:

–    preko pisnih sporočil,
–    preko elektronske pošte in spletnih strani,
–    s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
–    preko sredstev javnega obveščanja.

O svojem delu obvešča ED širšo javnost tako:

–    da so seje organov javne,
–    da nanje lahko vabi novinarje ter druge osebe, ki izkažejo upravičen interes,
–    preko drugih sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij o delu ED je odgovoren predsednik ED, ki je hkrati zastopnik društva, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član izvršnega odbora.

 II. NALOGE, NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 6. člen

Naloge namen in cilji ED so:

–    prispevati k napredku elektrotehniške znanosti in razvoju elektrotehnike,
–    posredovati, razvijati in gojiti stanovsko zavest članov ED, obnavljanje znanja, strokovno usposabljanje, ustvarjalnost in družabnost pri svojih članih,
–    pomagati gospodarskim organizacijam in institucijam s predlogi, strokovnimi nasveti in tehniškimi elaborati ter študijami pri izvajanju gospodarskih nalog in reševanju strokovnih problemov,
–    širiti pri svojih članih strokovno raven in zavest,
–        gojiti stike in sodelovaje med člani (ED) in do drugih strokovnih društev doma in v tujini,
–    nuditi vsem svojini članom podporo in pomoč pri uveljavljanju strokovno in znanstveno utemeljenih stališč ter včlanjevanju v nacionalne in mednarodne organizacije (FEANl), inženirske zbornice.

7. člen

ED izvaja svoje naloge:

–    z delom za napredek elektrotehniške znanosti preko društvenih strokovnih odborov in komisij,
–    s predavanji, strokovnimi posvetovanji, seminarji, tečaji in razstavami,
–    s sodelovanjem z drugimi organizacijami in ustanovami, ki se ukvarjajo s področjem elektrotehnike,
–    s sodelovanjem z organi Zveze inženirskih društev (ZID) Maribor,
–    s sodelovanjem z Elektrotehniško zvezo Slovenije
–    s sodelovanjem z gospodarsko zbornico in upravnimi organi pri pripravi zakonodaje s tehničnega področja, predpisov in standardov,
–    z mednarodnim strokovnim sodelovanjem,

8. člen

Pridobitna dejavnost

Pridobitna dejavnost je povezana z organizacijo predavanj, strokovnih posvetovanj, seminarjev, tečajev in razstav.

Pridobljena sredstva se porabijo za namen in cilje društva:

–    izdajanje zbornikov, občasnih obvestil in publikacij
–    strokovne ekskurzije doma in v tujini
–    organizacijo družabnih prireditev članov društva

  III. ČLANSTVO

 9. člen

Članstvo v ED je prostovoljno. Individualni član ED lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki se poklicno ali strokovno ukvarja z dejavnostmi na področju elektrotehnike. Pravne osebe lahko postanejo kolektivni člani, če ja njihova dejavnost povezana z elektrotehniško stroko. Kdorkoli želi postati član ED mora izvršnemu odboru (v nadaljevanju IO) predložiti pisno pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član ED. S tem se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili ED in plačal članarino. O sprejemu v članstvo odloča IO društva.

ED ima redne, kolektivne in častne člane.

10. člen

Častni član ED je lahko oseba, ki se je uveljavila s posebnimi prizadevanji za strokovni in znanstveni napredek elektrotehnike in ED.

Častne člane ED imenuje zbor članov društva ED na predlog komisije za priznanja in odlikovanja. Pravice in dolžnosti častnih članov so enake kot rednih članov.

11. člen

Dokaz članstva v ED je plačana članarina za tekoče leto.

12. člen

Dolžnosti članov so:

–    da spoštujejo pravila in druge akte ter sklepe organov ED,
–    da redno plačujejo članarino,
–    da dajejo ED informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
–    da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane ED,
–    da varujejo ugled ED.

13. člen

Pravice članov so:

–    da sodelujejo s strokovnimi društvi v mednarodnem merilu po pooblastilu ED,
–    da volijo predstavnike in so izvoljeni v organe društva,
–    da obravnavajo delo organov ED in predlagajo ukrepe za njihovo izboljšanje,
–    da širijo in izpopolnjujejo svoje strokovno znanje v okvirih dejavnosti ED,
–    da sodelujejo v komisijah in pri reševanju družbeno-gospodarskih, kadrovskih in drugih vprašanjih ED,
–    da sodelujejo pri drugih strokovnih in društvenih manifestacijah inženirjev in tehnikov,
–    da sprejemajo nagrade in pohvale za delo in dosežene uspehe v ED.

14. člen

Članstvo v ED preneha:

–    s prostovoljnim izstopom,
–    s črtanjem,
–    z izključitvijo,
–    s smrtjo,
–    s prenehanjem obstoja ED.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če IO pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva IO, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

Članstvo preneha z izključitvijo iz društva, če ga na predlog častnega razsodišča potrdi zbor članov društva.

  IV. ORGANI DRUŠTVA

 15. člen

Organi društva so:

–    zbor članov društva,
–    izvršni odbor
–    sekretariat
–    nadzorni odbor (v nadaljevanju NO),
–    častno razsodišče,

Izvoljeni so za dobo 4 let.

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

 16. člen

Zbor članov društva je najvišji organ ED, ki ga sestavljajo redni, kolektivni in častni člani. Lahko je reden ali izreden. Redni zbor se skliče vsako leto. Vsako četrto leto je zbor sočasno tudi volilni. Skliče ga zastopnik ED, ki določi poleg datuma in kraja zbora tudi dnevni red zbora. Zbor vodi tričlansko predsedstvo.

Izredni zbor pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 članov društva. IO je dolžan sklicati izredni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če IO izrednega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

17. člen

O sklicu zbora s predloženim dnevnim redom morajo bili člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 30 članov.

Glasovanje je praviloma javno.

Volitve IO, NO in častnega razsodišča se opravijo na podlagi kandidacijske liste, ki jo sprejme zbor članov društva.

18. člen

Pristojnosti zbora članov društva:

–    sklepa o dnevnem redu,
–    voli delovno predsedstvo in potrebne organe za vodenje zbora (verifikacijsko komisijo, zapisnikarja, overitelje zapisnika, na volilnem zboru pa še volilno komisijo),
–    obravnava delo IO, razpravlja o poročilu nadzornega odbora in častnega razsodišča, sprejema ter dopolnjuje pravila ED in sklepa o njihovih spremembah in dopolnitvah,
–    sprejema finančni načrt in letno poročilo,
–    sprejema program dela društva,
–    voli in razrešuje predsednika, oba podpredsednika in tajnika ter člane IO, NO in častnega razsodišča,
–    odloča o višini članarine,
–    odloča o pritožbah zoper sklepe IO, NO in častnega razsodišča,
–    odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, o spojitvi in pripojitvi
–    razglaša častne člane ED,
–    dokončno odloča o izključitvi člana iz ED,
–    odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani ED v skladu z namenom in cilji ED,
–    sklepa o nakupu in prodaji nepremičnin in
–    sklepa o prenehanju društva.

Sklepi na zboru so veljavni, če jih sprejme večina prisotnih članov. O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

IZVRŠNI ODBOR

19. člen

Število članov IO je 13, izvoli jih zbor članov društva ED. Sestavljajo ga:

predsednik, dva podpredsednika, tajnik in 9 izvoljenih članov.

IO je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov. Sklepi so veljavni, ko zanje glasuje večina prisotnih.

 20. člen

Naloge izvršnega odbora so:

–    da sklicuje zbore članov, pripravlja zanje materiale in poroča o svojem delu,
–    da izvršuje sklepe zbora ter rešuje vse zadeve iz svoje pristojnosti v skladu s temi pravili,
–    da imenuje stalne in začasne komisije,
–    da skrbi za pripravo in izvrševanje programa dela društva,
–    da pripravlja predloge aktov društva,
–    da pripravi predlog finančnega plana in letnega poročila,
–    da skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
–    da potrjuje višino dnevnic in potnih stroškov,
–    da določa in potrjuje finančna sredstva za administratorska in knjigovodska dela,
–    da izvaja naloge, ki izhajajo iz sklepov zvez, v katere je ED včlanjeno,
–    da uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov društva,
–    da sprejema nove člane.

21. člen

IO posluje na sejah, ki se sklicujejo najmanj štirikrat letno. Seje sklicuje predsednik ali podpredsednik. Posamezni člani se na sejah zadolžujejo za izvedbo določenih nalog.

O sejah se vodi zapisnik, sklepi morajo biti v zapisniku posebej navedeni.

Na seje IO in sekretariata mora biti vabljen tudi predsednik NO.

IO ED imenuje svoje predstavnike v zveze, v katere je ED včlanjeno.

SEKRETARIAT

22. člen

Sekretariat IO sestavljajo: predsednik, dva podpredsednika, tajnik in od sekretariata imenovan pooblaščenec za opravljanje blagajniških poslov (vodenje denarnih sredstev). Naloga sekretariata je, da skrbi za pripravo in izvrševanje programa dela društva v času med dvema sejama IO. Sklepe sekretariata obravnava in potrjuje IO.

NADZORNI ODBOR

23. člen

NO spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Zboru članov, kateremu je tudi odgovoren, poroča o svojem delu.

Nadzori odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov društva. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločali. NO je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.

ČASTNO RAZSODIŠČE

24. člen

Častno razsodišče sestavljajo 3 člani in 2 namestnika, ki jih voli zbor članov društva ED. Predsednika izvolijo člani izmed sebe.

25. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

–    kršitve določb pravil,
–    nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
–    neizvrševanje sklepov organov društva,
–    dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

26. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih v izvedbenem postopku izreče častno razsodišče, so:

–    opomin,
–    javni opomin za lažje kršitve, ki nimajo večjih materialnih posledic,
–    izključitev iz članstva za kršitve, ki imajo za posledico znatne materialne ali moralne posledice.

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov društva kot drugostopenjski organ, v roku 30 dni, ki o zadevi dokončno odloči v društvu.

KOMISIJE

27. člen

Komisije ki jih imenuje IO ED na svoji prvi seji so:

–    komisija za izobraževanje,
–    komisija za priznanja in odlikovanja,
–    in občasne komisije.

28. člen

Komisija za izobraževanje je pet članska in izvoli predsednika iz svojih članov.

Naloge komisije so priprava in izvedba strokovnih posvetovanj, seminarjev, predavanj in strokovnih ekskurzij.

Seje skliče predsednik komisije za izobraževanje.

Za svoje delo je komisija za izobraževanje odgovorna IO ED in mu mora vsaj enkrat v koledarskem letu poročati o svojem delu.

29. člen

Komisija za priznanja in odlikovanja je sestavljena is treh članov, ki jih imenuje IO na svoji prvi seji.

Komisija za priznanja in odlikovanja izvoli predsednika iz svojih članov.

Naloga komisije za priznanja in odlikovanja je, da sprejema in obravnava predloge za priznanja in odlikovanja posameznim fizičnim ali pravnim osebam, ki jih predlagajo organi društva. Pri svojem delu upošteva, da se predlog za priznanje ali odlikovanje lahko posreduje v nadaljnji postopek sprejemanja le, če se ugotovi, da se je predlagani izkazal s svojo dejavnostjo na tehničnem področju, pripomogel s svojim delom k razvoju stroke ali organizaciji in delovanju ED.

Seje skliče predsednik komisije za priznanja in odlikovanja po potrebi in prejemu pisnih predlogov za obravnavo.

Komisija za priznanja in odlikovanja oblikuje predlog in ga pisno posreduje IO ED, če so prisotni vsi člani in zanj glasuje večina.

Za svoje delo je komisija za priznanja in odlikovanja odgovorna IO ED in mora vsaj enkrat v koledarskem letu poročati o svojem delu.

30. člen

Občasne komisije

IO ED lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje občasne komisije.

Naloge, število članov in predsednika občasnih komisij določi IO ED.

Za svoje delo so komisije odgovorne IO, ki mu posredujejo svoja stališča in predloge o opravljenem delu.

Delo komisije je končano, ko to ugotovi IO ED.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

31. člen

Predsednik je zastopnik ED. Zastopa in predstavlja društvo pred upravnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva, ki je hkrati predsednik IO skrbi, da se izvršujejo sklepi zbora in IO. V času njegove odsotnosti ga nadomešča eden od podpredsednikov po predhodnem dogovoru.

Predsednik podpisuje za IO (ob njegovi odsotnosti prvi podpredsednik ali tajnik).

Predsednik je odgovoren za zakonito poslovanje društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in IO. O svojem delu poroča na zboru članov društva.

PODPREDSEDNIKA DRUŠTVA

32. člen

Prvi podpredsednik skrbi za strokovno delovanje društva, drugi podpredsednik pa skrbi za organizacijski del delovanja društva.

V odsotnosti predsednika društva prevzame prvi podpredsednik vse obveznosti predsednika.

TAJNIK DRUŠTVA

33. člen

Za opravljanje strokovno-tehničnega dela ter za koordinacijo med organi društva. skrbi tajnik društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov društva.

  V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 34. člen

Viri dohodkov:

–    prihodki iz osnovne dejavnosti društva
–    članarina članov individualnih in kolektivnih,
–    darila, volila, razni prispevki svojih članov,
–    prispevki donatorjev,
–    prispevki donatorjev
–    dohodki iz pridobitne dejavnosti društva (sponzorstva, posvetovanja, seminarji, razstave)
–    šifriranje:

  • M73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora (oglaševanje sponzorjev)
  • R93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti (posvetovanja, seminarji)
  • N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (razstave)

–    drugi viri,
–    javna sredstva

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

35. člen

Nadzor nad zakonito, namembno, gospodarno in učinkovito porabo sredstev, opravlja NO društva in pa računsko sodišče.

36. člen

ED razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnimi planom, ki ga sprejme zbor članov društva na svojem rednem letnem zasedanju.

37. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik društva in član IO pooblačen za opravljanje blagajniških poslov. Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa.

38. člen

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka, v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

39. člen

ED ima premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo. Povečanje in odtujitev premoženja se lahko opravi le na podlagi sklepa zbora članov društva.

Letni popis opravi inventurna komisija, ki jo imenuje IO.

ED vodi poslovne knjige društva po sistemu dvostavnega knjigovodstva, v skladu s pravili 33. slovenskega računovodskega standarda in po pravilih, zapisanih v pravilniku o računovodstvu. Enkrat letno izdela letno finančno poročilo, ki ga pregleda NO in nato potrdi zbor članov.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

 40. člen

ED preneha delovati:

–    s sklepom zbora članov društva z večino prisotnih glasov,
–    s spojitvijo z drugimi društvi,
–    s pripojitvijo k drugemu društvu,
–    po samem zakonu,
–    s stečajem
–    na podlagi sodne odločbe o prenehanju delovanja

Sredstva ED preidejo v tem primeru na Zvezo inženirskih društev (ZID) Maribor, ki jih mora vrniti, če se ED ponovno ustanovi.

Zastopnik ED mora o sklepu, ki ga je sprejel zbor članov društva, obvestiti pristojni organ v 30. dneh po sprejemu le tega.

41člen

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati oziroma če je bilo v razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena ZDru-1.

42 .člen

Če ED Maribor ne ravna po 2. odst. 38. člena in v primeru prenehanja po 43. členu teh pravil, odloča po 38. členu Zakona o društvih, o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb, pristojen državni organ. Odločitev nadomesti sklep iz 2. odstavka 42. člena teh pravil.

  VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 43. člen

Ta PRAVILA so bila sprejeta na zboru članov ED Maribor dne 22.02.2017 in veljajo z dnem sprejema in ko jih overi pristojni oddelek za notranje zadeve upravne enote Maribor. Z istim dnem prenehajo veljati Pravila ED Maribor, sprejeta na občnem zboru dne 13.02.2007 in vpisana v register društev Upravne enote Maribor 11.06.2007 pod registrsko društva št.: 201 ter gredo v arhiv društva.

Maribor, dne_________________

Tajnik:                                                                                     Predsednik:

Dragotin Černoga                                                              mag. Gerhard Angleitner