Predstavitev

panorama-2a
Predsednik: mag. Gerhard ANGLEITNER
Podpredsednik: mag. Marjan ZORMAN
Podpredsednik: Franjo LAVRENČIČ
Tajnik: Drago ČERNOGA
Knjigovodstvo: Cvetka ROGINA
Posvetovanja: mag. Marjan ZORMAN

Elektrotehniško društvo Maribor je po stroki povezano z Elektrotehniško zvezo Slovenije (EZS) s sedežem v Ljubljani, prek Zveze inženirskih društev Maribor (ZID) pa z drugimi društvi tehniške stroke v Mariboru. Naloge in dejavnosti Elektrotehniškega društva Maribor so zapisane v pravilih in so naslednje:

  • prispevati k napredku elektrotehniške znanosti in razvoja elektrotehnike,
  • prispevati, razvijati in gojiti stanovsko zavest članov ED, obnovitev znanja, strokovno usposabljanje, ustvarjalnost, točnost, prijateljstvo, družabnost pri svojih članih,
  • pomagati gospodarskim organizacijam in institucijam s predlogi, strokovnimi nasveti in tehniškimi elaborati ter študijami, pri izvajanju gospodarskih nalog in reševanju strokovnih problemov,
  • dvigati pri svojih članih strokovno raven in zavest,
  • gojiti stike in sodelovanje med člani (ED) in drugimi strokovnimi društvi doma in v tujini,
  • zastopati moralne in materialne interese članov,
  • mobilizirati z organiziranim delom svoje članstvo za dosego postavljenih ciljev in koordinirati delo posameznih organizacijskih enot elektrotehniške stroke,
  • nuditi vsem svojim članom podporo in pomoč pri uveljavljanju strokovno in znanstveno utemeljenih stališč ter včlanjevanje v nacionalne in mednarodne organizacije (FEANI), inženirske zbornice itd.

Izvršni odbor društva šteje 13 članov in ima štiriletni mandat, enako nadzorni odbor in častno razsodišče. Društvo šteje sedaj 460 članov. Obvestila in sporočila prejemajo člani praviloma po elektronski pošti, le nekaj starejših članov, ki so brez elektronskih povezav, prejema še klasično pošto.
ED Maribor redno skrbi za izobraževanje svojih članov in drugih elektrotehniških strokovnjakov v širšem prostoru z organiziranjem seminarjev in posvetovanj s področja elektrotehnike. Prvo posvetovanje je bilo organizirano v letu 1957 za potrebe elektroindustrije Slovenije v Mariboru. Leta 1962 je društvo pod pokroviteljstvom takratne vlade organiziralo posvetovanje na temo”uvajanje avtomatizacije v tekstilni industriji”. ED nadaljuje tradicijo in vsako leto organizira naslednje seminarje in posvetovanja:

  • vsakoletno posvetovanje v Radencih o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah, imenovano Kotnikovi dnevi
  • seminar za posluževalce elektroenergetskih naprav.

Sestavni del delovanja društva so tudi strokovne ekskurzije in družabna srečanja. Letno organiziramo štiri ekskurzije in to dve po Sloveniji in dve v tujino ter družabna srečanja s plesom.