EZS-usposabljanje


ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR

VABILO

 

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor organizirata v spomladanskih  terminih leta 2019 začetne in obnovitvene seminarje ter preizkus usposobljenosti kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Usposabljanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so take narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev.

Na usposabljanje vabimo:

 1. PO1: delavce, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih
 2. PO2: sektorske in vodstvene kadre
 3. PO3: delavce, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti

 

 1. Namen, vsebina in način izvedbe usposabljanja za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti  (Uradni list RS štev. 41/2016) zahteva od delodajalca, da za vse delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, zagotovi varnost in varovanje zdravja, ki je lahko ogroženo zaradi eksplozivnih atmosfer. Eden od pomembnih ukrepov za ta namen je izobraževanje in usposabljanje delavcev. Delavci morajo biti poučeni o tem, kaj so to eksplozivne atmosfere in katere kemijske in fizikalne okoliščine so vzrok za njihovo nastajanje. Vedeti morajo, v katerih primerih lahko pride do vžiga in kako ga je možno preprečiti. Spoznati morajo opremo, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore in se naučiti, kako rokovati z njo. Seznanjeni morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite. Pravilnik v 45. členu še zahteva, da delodajalec preverja usposobljenost delavcev najmanj na vsaki dve leti.

A. OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

19., 20. in 21. februar ter 16., 17. in 20. april 2019, Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale
19., 20. in 21. marec ter 21., 22. in 23. maj 2019,  Štajerska gospodarska zbornica, Maribor

 Usposabljanje bo potekalo v treh delih: seminar, praktični del in preizkus usposobljenosti. Program seminarja vsebuje devet tematskih sklopov:

 • Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje.
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer.
 • Varnost in zdravje pri delu v eksplozijsko ogroženem okolju.
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.
 • Oprema za vgradnjo v EX conah.
 • Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav.
 • Električne instalacije v EX prostorih.
 • Neelektrične naprave in instalacije v EX prostorih.
 • Inertizacija tehnoloških naprav.
 • Zagotavljanje električne varnosti inštalacij, opreme, strojev in naprav v EX okolju.

Teme, pa tudi trajanje usposabljanja so prilagojeni ciljnim skupinam: 

 1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih

prostorih: seminar 8 ur in 2 uri praktičnega usposabljanja,

 1. PO2: sektorski in vodstveni kadri: seminar 8 ur,
 2. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti: seminar 24 ur in 2 uri praktičnega usposabljanja,

B. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

 1. marec in 7. maj 2019, Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale
 2. marec in 4. junij 2019, Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR
 • Kratka ponovitev fizikalnih osnov za nastanek eksplozivnih atmosfer in virov vžiga
 • Novosti na področju standardizacije in tehniške regulative
 • Novosti pri opremi za vgradnjo v EX okoljih
 • Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav
 • Iz prakse za prakso – razprava o problemih iz vsakodnevne prakse. Udeleženci bodo lahko ob tej priliki predstavili probleme, s katerimi se srečujete na delovnem mestu in skušali dobiti pojasnila ter nasvete za njihovo reševanje. Od kandidatov zato pričakujemo, da predavatelje seznanijo s svojimi problemi in aktivno sodelujejo v razpravi.

Usposabljanje bo po vsebini za vse udeležence enako in bo trajalo en dan (ca 8 ur).

C. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Praktični del usposabljanja je po programu Elektrotehniške zveze Slovenije je obvezno. Kandidati ga opravljajo pod vodstvom mentorja po zaključku seminarja, bodisi v kandidatovem delovnem okolju ali v enem izmed referenčnih objektov v protieksplozijski izvedbi. Osnova praktičnega dela usposabljanja je elaborat o eksplozijski ogroženosti in poznavanje vsebine, ki zadeva kandidatove delovne zadolžitve. Po dogovoru ga lahko priredimo tudi v podjetjih BARTEC VARNOST in TEVEL, ki izdelujeta opremo za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore.

D. PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI

Preizkus usposobljenosti kandidatov izvaja Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Preizkus je pisni, v obliki testa in razgovora (če pisni test ni uspešen). Rezultate pregleda in oceni komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih pri EZS in kandidatom, ki uspešno opravijo test, izda potrdilo o usposobljenosti.

Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo.

2. Kratka predstavitev vsebin programa usposabljanja za varno delo v ekspolozijsko ogroženih prostorih

 Pri opredelitvi vsebine usposabljanja za skupino PO1 izhajamo iz predpostavke, da se morajo delavci, ki delajo ali se občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih, poleg tega, da morajo poznati nekaj teoretičnih osnov o eksplozivnih atmosferah in njihovi nevarnosti, usposobiti še za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in orodji v takih pogojih dela. Od delavcev ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih še pričakujemo, da so seznanjeni z elaboratom eksplozijske ogroženosti in da pri delu upoštevajo njegova določila.

Sektorski in vodstveni kadri PO2 morajo v prvi vrsti poznati zakonodajo s področja varnosti in varovanja zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer. Zavedati se morajo svoje odgovornosti v zvezi s tem. Poučiti jih je treba, kakšni so glede na specifiko njihovega tehnološkega procesa najprimernejši tehnični in organizacijski ukrepi za preprečevanje nastanka eksplozivnih atmosfer in kako omejiti vžige eksplozivnih atmosfer in njihove posledice, če jih ne bi bilo mogoče preprečiti.

Delavci skupine PO3 opravljajo najzahtevnejša dela v eksplozijsko ogroženih prostorih. To so delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih. V to skupino sodijo tudi tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti. Vsi ti morajo, poleg tega, da se od njih pričakuje poglobljeno znanje o fizikalnih in kemijskih lastnostih eksplozivnih atmosfer ter o možnih virih njihovega vžiga, stalno skrb posvečati tudi tehničnim novostim pri razvoju in uporabi opreme, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore. Program lahko na željo naročnika priredimo usposabljanju dveh po osnovni izobrazbi različnih skupin delavcev: monterjem, vzdrževalcem in serviserjem električnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih (elektrikarji) ter monterjem, vzdrževalcem in serviserjem neelektričnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih (strojniki in kemijski tehnologi). Pri prvi skupini dajemo poudarek podrobnemu poznavanju električne opreme in inštalacij in le enciklopedičnemu poznavanju neelektrične opreme in inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih, pri  drugi pa obratno.

3. Kdo so izvajalci usposabljanja

Usposabljanje izvajata Odbor za protieksplozijsko zaščito pri Elektrotehniški zvezi Slovenije in Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Pri usposabljanju sodelujejo vrhunski slovenski strokovnjaki s področja protieksplozijske zaščite: 

Andrej Arhar, univ.dipl.inž.str., PLINOVODI
mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana
Jure Božič, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
Mihael Čokl, univ.dipl.inž.el.
Janez Guzelj, dipl.inž.el, METREL
Vili Granda, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
Matjaž Javoršek, TEVEL
Andrej Kalšek, TEVEL
Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
Marjan Kreslin, univ.dipl.inž.el., BUREAU VERITAS
Polde Lovšin, univ.dipl.inž.el., PLINOVODI
mag. Marijan Porenta, univ.dipl.inž.el., EZS
Joško Rosina, univ.dipl.inž.el., HSE
Franc Udovč, univ.dipl.inž.str., BUREAU VERITAS
dr.Martin Volmajer, univ.dipl.inž.str., Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja, Maribor
Jože Vončina, kem.tehn., EZS
Alojz Vozelj, univ.dipl.inž.el.
Jorik Zalar, univ.dipl.inž.str., IB Techno

4. Cenik seminarjev, praktičnega dela usposabljanja in preizkusa znanja

 Cena (brez DDV) vključuje stroške priprave strokovnih gradiv, organizacije in izvedbe seminarjev, izvedbe praktičnega dela usposabljanja (le za kandidate PO1 in PO3) in zaključnega preizkusa znanja kandidatov in znaša: 

A. SEMINAR ZA OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

 1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih                                                                                        285 EUR
 2. PO2: sektorski in vodstveni kadre:     260 EUR
 3. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijskoogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijskiogroženosti prostorih,                                                                                         380 EUR

B. SEMINAR ZA OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

Za vse udeležence enako v višini (brez DDV)                                                        250 EUR 

     Navedene cene veljajo, če se na usposabljanje prijavi najmanj 20 kandidatov. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico zvišati ceno ali usposabljanje preložiti na kasnejši termin.

 5. Prijave in informacije

 Prijavo na usposabljanje in preizkus znanja nam pošljite po e-pošti na naslov info.ex@ezs-zveza.si ali po fax-u, št.: 01 511 30 04 oz. na poštni naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana. 

Dodatne informacije o usposabljanju in preizkusu znanja lahko kandidati dobijo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana

E-pošta: info.ex@ezs-zveza.si

tel.: 01 511 30 00, faks: 01 511 30 04

www.ezs-zveza.si

Zadnji rok prijave je 3. dni pred pričetkom seminarja.

 6. Lokacija, termin, in časovni potek usposabljanja

Za udeležence iz Štajerske in Koroške regije ter Prekmurja bo usposabljanje potekalo v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru, za ostale pa v prostorih Območne obrtno podjetniške zbornice Domžale. O urniku usposabljanja bomo kandidate pisno obvestili po zaključku zbiranja prijav. Na osnovi prejetih prijav za praktični del usposabljanja se bomo s kandidati dogovorili še za način izvedbe le-tega.

Usposabljanje lahko po dogovoru organiziramo tudi v podjetju, če le-to prijavi večje število kandidatov (najmanj 15). V tem primeru se dogovorimo za poseben program usposabljanja, prilagojen tehnološkim posebnostim naročnika in za posebno ceno storitve. 

7. Hramba dokumentacije in varovanje osebnih podatkov

Dokumentacija o usposabljanju kandidatov in dokazila o njihovi usposobljenosti bodo shranjeni v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bodo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika oziroma, skladno z določili 50. in 51. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam.

Osebni podatki iz vaše prijavnice bodo shranjeni v bazi podatkov prirediteljev usposabljanja in bodo uporabljeni samo v ta namen. Obvezujemo se, da jih bomo varovali pred uporabo v druge namene.

 Prijavnica.doc