EZS-usposabljanje

 

ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

                                                                                                                                                   

Izobraževanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih:

razpisni datumi za leto 2024

Januar 2024

Elektrotehniška zveza Slovenije prireja izobraževanja kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Izobraževanja so namenjena podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom.

Osnova za izobraževanja so zahteve iz Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS št. 41/2016). Pravilnik o protieksplozijski zaščiti  zahteva od delodajalca, da za vse delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, zagotovi varnost in varovanje zdravja, ki je lahko ogroženo zaradi eksplozivnih atmosfer. Eden od pomembnih ukrepov za ta namen je izobraževanje delavcev. Pravilnik v 45. členu zahteva, da delodajalec preveri usposobljenost delavcev s področja protieksplozijske zaščite najmanj vsaki dve leti.

Na izobraževanje vabimo:

 1. PO1: delavce, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 2. PO2: delavce, ki funkcionalno vzdržujejo naprave in postroje v proizvodnem procesu,
 3. PO3: vodstvene kadre, tehnologe in izdelovalce elaboratov eksplozijske ogroženosti,
 4. PO4: delavce, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo namenjeno vgradnji in uporabi v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Elektrotehniška zveza Slovenije prireja tudi specialistična izobraževanja po posebnih programih:

 1. PO5: za preglednike in izvajalce meritev na nizko napetostnih električnih inštalacijah in sistemih za zaščito objektov pred delovanjem strele (program NNELI),
 2. PO6: za pooblaščene inženirje (skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije) na temo «Načrtovanje objektov, procesov in inštalacij, vodenje del in nadziranje izvajanja del za protieksplozijsko zaščito«.

Izobraževanje lahko po dogovoru organiziramo tudi posebej za določeno podjetje, če le-to prijavi večje število kandidatov (najmanj 15). V tem primeru se dogovorimo za poseben program izobraževanja prilagojen tehnološkim posebnostim naročnika in za posebno ceno storitve.

Dodatni programi praktičnega izobraževanja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS štev. 43/2011) od delodajalca zahteva, da usposobljenost delavca za varno delo preveri na njegovem delovnem mestu. Elektrotehniška zveza Slovenije se je tej zahtevi prilagodila in nudi še dodatne programe praktičnega izobraževanja, ki jih v skladu z dogovorom z naročniki izvedemo v delovnem okolju prijavljenih udeležencev pod vodstvom mentorja. Podlaga praktičnega izobraževanja je elaborat eksplozijske ogroženosti za objekte oz. procese v katerih zaposleni delajo. V okviru praktičnega izobraževanja mentorji skupaj s kandidati pregledajo obseg izvajanja del in kandidate konkretneje seznanijo s specifičnostjo zahtev s področja protieksplozijske zaščite na delovnem mestu. Mentorji tudi ocenijo znanja kandidatov in delodajalcu podajo informacijo o trenutnih znanjih potrebnih za izvajanje del ter potrebnih nadaljnjih aktivnostih.

O programu, načinu izvedbe in ceni praktičnega izobraževanja se delodajalec in izvajalec izobraževanja dogovorita posebej.

Razpisni datumi izobraževanj za leto 2024

 1. in 24.04.2024
 2. in 09.05.2024
 3. in 24.10.2024
 4. in 28.11.2024

Lokacija izvedbe seminarja je odvisna od števila prijav iz osrednje regije: DOMŽALE ali štajerske regije: RAČE, o čemer bodo kandidati obveščeni po zaključku zbiranja prijav.

 Za vsa razpisna izobraževanja velja naslednje:

 1. dan: za PO1, PO2, PO3 in PO4
 2. dan: za PO4

Namen, vsebina in potek izobraževanj

Udeležence na izobraževanjih poučimo o tem kaj so eksplozivne atmosfere in katere kemijske in fizikalne okoliščine so vzrok za njihovo nastajanje, v katerih primerih lahko pride do vžiga eksplozivne atmosfere in kako ga je možno preprečiti. Seznanijo se z zahtevami za opremo, ki je primerna za vgradnjo in uporabo v eksplozijsko ogroženih prostorih, zahteve za izvajanje vgraditve opreme, za izvajanje vzdrževanja vgrajene opreme in izvajanje remontov in popravil opreme. Poseben poudarek izobraževanj je na zahtevah za varno izvajanje del v eksplozijsko ogroženih okoljih. Ob predavanjih predavatelji namenijo čas razpravi o konkretnih primerih, s katerimi se udeleženci srečujejo na delovnem mestu, podajo se tudi primeri pogostih napak in neustreznosti, ki jih lahko zasledimo v eksplozijsko ogroženih okoljih in tveganj potencialnih eksplozij zaradi teh napak in neustreznosti.

Udeležence seznanimo tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite.

 Izobraževanja potekajo v dveh delih:

 • podajanje teoretičnih vsebin po programu izobraževanja v obliki predavanj in razprave o konkretnih problemih s katerimi se udeleženci srečujejo na delovnem mestu,
 • pisni preizkus znanja.

Izobraževanja za skupine PO1, PO2, PO3 so enodnevna, za skupini PO4 in PO5 (NNELI) pa dvodnevna.

Izobraževanja za skupino PO6 prirejamo skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije. Preizkus pridobljenega znanja kandidatov izvaja Komisija, ki je imenovana v okviru odbora za protieksplozijsko zaščito pri EZS. Preizkus je pisni, v obliki testa. Teste udeleženci izobraževanja opravljali v svojem podjetju ob prisotnosti nadrejene osebe, ki jo določi naročnik. S svojim podpisom vsak posameznik jamči za verodostojnost izpolnjenega testa. Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo. Kandidati, ki uspešno opravijo preizkus znanja, prejmejo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja skladno izvedenemu programu izobraževanja. Kandidat, ki ne opravi preizkusa znanja prvič ima možnost enkratne ponovitve preizkusa. Kandidati, ki ne pristopijo k opravljanju preizkusa znanja oz. ne opravijo preizkusa znanja uspešno, prejmejo le potrdilo o udeležbi na izobraževanju, če so se ga udeležili.

Predstavitev zahtevanih znanj za posamezna področja opravil (PO)

Delavci skupine PO1

Delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih morajo poznati nekaj teoretičnih osnov o eksplozivnih atmosferah in njihovi nevarnosti, poznati morajo ukrepe protieksplozijske zaščite, zahteve za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in orodji in poznati morajo zahteve za varno izvajanje del v eksplozijsko ogroženih okoljih. Od te skupine delavcev še pričakujemo, da so seznanjeni z elaboratom eksplozijske ogroženosti in da pri delu upoštevajo njegova določila.

Delavci skupine PO2

Z razliko od delavcev PO1 so delavci skupine PO2 zadolženi za vzdrževanje funkcionalnosti delovnih naprav in postrojev. Zato morajo poleg osnov protieksplozijske zaščite poznati še tehnične in tehnološke posebnosti naprav in postrojev, v katere posegajo, da s svojimi aktivnostmi ne okrnejo posebnosti na napravah, ki zagotavljajo protieksplozijsko zaščito.

Vodstveni kadri PO3

morajo v prvi vrsti poznati zakonodajo s področja varnosti in varovanja zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer. Zavedati se morajo svoje odgovornosti v zvezi s tem. Vedeti morajo, kakšni so glede na specifiko njihovega tehnološkega procesa najprimernejši tehnični in organizacijski ukrepi za preprečevanje pojavljanja potencialnih eksplozij. Kot nadrejeni delavcem, ki se občasno pojavijo ali delajo v eksplozijsko ogroženih prostrorih, pa morajo poznati tudi tehnološke in tehnične lastnosti naprav in postrojev, da lahko izdajajo delovne naloge z navodili za varno izvajanje del v takih pogojih dela in delo ustrezno organizirajo. V to skupino sodijo tudi tehnologi in izdelovalci elaboratov eksplozijske ogroženosti.

Delavci skupine PO4

opravljajo najzahtevnejša dela v eksplozijsko ogroženih prostorih. To so delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo namenjeno vgradnji in uporabi v eksplozijsko ogroženih prostorih. Vsi ti morajo, poleg tega, da se od njih pričakuje poglobljeno znanje o fizikalnih in kemijskih lastnostih eksplozivnih atmosfer ter o možnih virih njihovega vžiga, stalno skrb posvečati tudi tehničnim novostim pri razvoju opreme, ki je primerna za vgradnjo in uporabo v eksplozijsko ogroženih prostorih.
Pregledniki nizkonapetostnih električnih inštalacij in instalacij za zaščito objektov pred delovanjem strele (NNELI) PO5

Program izobraževanja je namenjen dodatnemu usposabljanju preglednikov oziroma merilcev za njihovo delo v eksplozijsko ogroženih prostorih, ob vgradnji opreme, njenem vzdrževanju in servisiranju ali njenemu pregledovanju ter merjenju. Posebno pozornost morajo posvečati varovanju pred motnjami, razelektritvami, požari in nevarnostmi udara napetosti v primeru okvar ali napak. Usposobiti se morajo za pravilen pristop k zagotavljanju protieksplozijske in električne varnosti,  tako za prvi kot tudi za vse redne preglede. Izvajalec pregledov v eksplozijsko ogroženih okoljih mora biti usposobljen po programu NNELI za preglede zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite objektov pred delovanjem strele.
Pooblaščeni inženirji, ki načrtujejo objekte, procese in inštalacije, vodijo dela in nadzirajo izvajanje del za protieksplozijsko zaščito PO6

Pooblaščeni inženirji morajo imeti ustrezna znanja s področja protieksplozijske zaščite, da se preprečijo napake pri načrtovanju in graditvi v zadosti zgodnjih fazah procesa graditve objektov. Prav tako imajo ključno vlogo v aktivnostih za zagotovitev oz. pripravo primernih elaboratov eksplozijske ogroženosti. Stalno skrb morajo posvečati tehničnim novostim pri razvoju in uporabi ukrepov protieksplozijske zaščite, opreme in inštalacij, ki so primerni za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore in seveda tehniški regulativi in standardizaciji na tem področju.

S pravilnim načrtovanjem, pripravo elaboratov eksplozijske ogroženosti in izborom opreme lahko pooblaščeni inženirji odločilno vplivajo na stroške priprave, načrtovanja in obratovanja tehnološkega objekta ter učinkovito zaščito pred potencialnimi eksplozijami.

Udeleženci izobraževanja bodo seznanjeni z razlogi in ukrepi protieksplozijske zaščite in tudi s posebnostmi pri načrtovanju in graditvi potencialno eksplozijsko ogroženih objektov. Prav tako bodo dobili informacije o potrebnih dokumentih, ki jih je treba pridobiti že v fazi načrtovanja objektov in inštalacij, kateri subjekti so vključeni v izdelavo dokumentacije in na kaj mora biti investitor pozoren, da se izogne kasnejšim zapletom pri dokazovanju skladnosti z zahtevami protieksplozijske zaščite in pridobivanju uporabnega dovoljenja.

Izvajalci izobraževanj

Izobraževanja izvaja Odbor za protieksplozijsko zaščito pri Elektrotehniški zvezi Slovenije. Pri izobraževanjih sodelujejo vrhunski slovenski strokovnjaki s področja protieksplozijske zaščite.

Cenik

Cene, ki vključujejo stroške priprave strokovnih gradiv, organizacijo ter izvedbo izobraževanja in presoje pridobljenega znanja kandidatov (DDV ni vključen) so naslednje:

 

1.        

PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih,

285 EUR

2.        

PO2: delavci, ki funkcionalno vzdržujejo in servisirajo naprave in postroje v proizvodnem procesu,

310 EUR

3.        

PO3: vodstveni kadri, tehnologi in izdelovalci elaboratov eksplozijske ogroženosti,

335 EUR

4.        

PO4: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo namenjeno vgradnji in uporabi v eksplozijsko ogroženih prostorih,

410 EUR

5.        

PO5: pregledniki nizko napetostnih električnih inštalacij in inštalacij za zaščito objektov pred delovanjem strele (NNELI)

410 EUR

6.        

PO6: pooblaščeni inženirji, (ceno določi IZS)

 

 Za izvedbo prilagojenih programov izobraževanj za zaključene skupine in za izvedbo programov praktičnega izobraževanja se cene oblikujejo posebno z ozirom na obseg in program ter lokacijo izobraževanja.

 Prijave in informacije

Prijavo na izobraževanje in preizkus znanja nam pošljite po e-pošti na naslov info.ex@ezs-zveza.si ali na poštni naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana. Lahko pa se prijavite tudi z elektronsko prijavo na naši spletni strani: www.ezs-zveza.si

Dodatne informacije o izobraževanju in preizkusu znanja lahko kandidati dobijo na naslovu:
Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: info.ex@ezs-zveza.si, tel.: 01 511 30 00, www.ezs-zveza.si

Zadnji rok prijave je 7 dni pred pričetkom izobraževanja

prijavnica.pdf

Prijavnica.doc