EZS-usposabljanje

 

 


ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor organizirata v spomladanskih terminih leta 2021 začetne in obnovitvene seminarje ter preizkus usposobljenosti kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Usposabljanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so take narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev ter okolja.

Izobraževanja bodo – verjetno še vedno – potekala v času epidemije Covid-19 in zato moramo vsi, tako organizatorji kot kandidati, upoštevati ob dogodku veljavna priporočila NIJZ, da tudi tako skupno preprečimo možnost okužbe in prenos le-te!

Na usposabljanje vabimo delavce s področja delovnih opravil (PO):

 1. skupina PO1: delavci, ki delajo, ali so le občasno v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 2. skupina PO2: sektorski in vodstveni kadri in
 3. skupina PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti.

Izobraževanja prrejamo tudi ločeno za posamezne naročnike (podjetja in/ali ustanove), ki so seveda prilagojena konkretnemu tehnološkemu procesu. Izobraževanja organiziramo tudi za pooblaščene inženirje, ki projektirajo, vodijo dela in nadzirajo dela za protieksplozijsko zaščito (PO4). Ta izobraževanja organiziramo v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) in skupaj izdamo tudi potrdilo o udežebi na izobraževanju (z upoštevanjem pridobljenih točk v skladu s pravili IZS). Podobno pripravljamo izobraževanja za preglednike včlanjene v t.im eTest shemo v okviru EDISON PLUS NNELI, če je dovolj interesentov.

1. Namen, vsebina in način izvedbe usposabljanja

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti  (Uradni list RS štev. 41/2016) zahteva od delodajalca, da za vse delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, zagotovi varnost in varovanje zdravja, kar je lahko ogroženo zaradi eksplozivnih atmosfer. Eden od pomembnih ukrepov za ta namen je izobraževanje  delavcev. Delavci morajo biti poučeni o tem, kaj so to eksplozivne atmosfere in katere kemijske in fizikalne okoliščine so vzrok za njihovo nastajanje. Vedeti morajo, v katerih primerih lahko pride do vžiga in kako ga je možno preprečiti. Spoznati morajo opremo, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore in se naučiti, kako rokovati z njo. Seznanjeni morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite. Pravilnik v 45. členu še zahteva, da delodajalec preverja usposobljenost delavcev najmanj na vsaki dve leti.

A. OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

april/maj/junij 2021, predvidoma v Domžalah in Mariboru (ali tudi delno na daljavo)

 Usposabljanje bo potekalo v treh delih: seminar, praktični del in preizkus usposobljenosti. Program seminarja vsebuje naslednje tematske sklope:

 • Fizikalno – kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in ukrepi za njihovo preprečitev,
 • Protieksplozijska zaščita in odgovornost delodajalca,
 • Varnost in zdravje pri delu – preprečevanje eksplozije in varovanje pred njo,
 • Nevarnost elektrostatike v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • Električna oprema za vgradnjo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • Neelektrična oprema in inštalacije za vgradnjo v različne eksplozivne atmosfere in principi zaščite pred nevarnostjo eksplozij,
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji,
 • Električne instalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih,
 • Lastnovarne inštalacije,
 • Protieksploz6ijska zaščita – katodna zaščita in blodeči/uhajavi tokovi,
 • Protieksplozijska zaščita – zaščita pred delovanjem strele,
 • Konstrukcijska protieksplozijska zaščita,
 • Protieksplozijska zaščita- inertizacija,
 • Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav,
 • Zagotavljanje električne varnosti inštalacij, opreme, strojev in naprav v EX okolju,
 • Protieksplozijska zaščita – usmeritve za varno izvajanje del,
 • Iz prakse za prakso – razprava o problemih iz vsakodnevne prakse.

 

B. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

april/maj/junij 2021, predvidoma v Domžalah in Mariboru (ali tudi delno na daljavo),

Obnovitveno usposabljanje je po vsebini enako osnovnemu. Namenjeno je ponovitvi in utrditvi znanja kandidatov s področja protieksplozijske zaščite s poudarkom na novostih na področju zakonodaje in današnjega hitrega razvoja tehnike.

Obnovitveno izobraževanje je po vsebini za vse udeležence enako in traja en dan (8 šolskih ur)

Termini osnovnega in obnovitvenega izobraževanja so okvirni in jih bomo spremenili, če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov (minimalna udeležba je 15 kandidatov), ali pa bodo to zahtevala priporočila NIJZ zaradi Covid-19.  O spremembi terminov bomo prijavljene kandidate pravočasno obvestili.

C. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Praktični del usposabljanja je po programu Elektrotehniške zveze Slovenije obvezen za vse udeležence. Kandidati ga opravljajo pod vodstvom mentorja po zaključku seminarja: v kandidatovem delovnem okolju, ali v enem izmed referenčnih objektov v protieksplozijski izvedbi, ali v podjetju, ki izdeluje opremo, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore. Osnova praktičnega dela usposabljanja je elaborat o eksplozijski ogroženosti in poznavanje vsebine, ki zadeva kandidatove delovne zadolžitve.

D. PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI

Preizkus usposobljenosti kandidatov izvaja Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih pri EZS. Preizkus je pisni, v obliki testa. Če kandidat ne opravi pisnega testa uspešno, bo Komisija kandidata pozvala k njegovi ponovitvi. Komisija bo kandidatom, ki bodo uspešno opravili test, izdala ustrezno potrdilo v skladu s Pravilnikom in programom EZS.

2. Kratka predstavitev vsebin programa

 Delavce skupine PO1, ki so občasno v eksplozijsko ogroženih prostorih in jih razvrščamo v podskupino 1 (PO1-1), opravljajo tam pomožna dela in nimajo neposrednega stika z napravami in postroji. Od njih zato pričakujemo splošno znanje o protieksplozijski zaščiti s poudarkom na varstvu in varovanju zdravja in poznavanju dolžnosti in pravic v zvezi s tem. Delavci skupine PO1, ki delajo in rokujejo z napravami in postroji v EX okolju, razvrščamo v podskupino 2 (PO1-2), pa morajo, poleg tega, da poznajo lastnosti eksplozivnih atmosfer in njihove nevarnosti, biti usposobljeni še za pravilno rokovanje z delovnimi sredstvi. Od njih še pričakujemo, da so seznanjeni z elaboratom eksplozijske ogroženosti in da pri delu upoštevajo njegova določila.

Sektorski in vodstveni kadri skupine PO2 morajo v prvi vrsti poznati zakonodajo s področja varnosti in varovanja zdravja delavcev ter okolice, kar je lahko ogroženo zaradi eksplozivnih atmosfer. Zavedati se morajo svoje odgovornosti v zvezi s tem. Vedeti morajo, kakšni so glede na specifiko njihovega tehnološkega procesa najprimernejši tehnični in organizacijski ukrepi za preprečevanje nastanka eksplozivnih atmosfer. Kot nadrejeni delavcem, ki se občasno nahajajo ali delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih, pa morajo poznati tudi tehnološke in tehnične lastnosti naprav in postrojev, da lahko izdajajo delovne naloge z navodili za varno izvajanje del v takih pogojih dela.

Delavci skupine PO3 opravljajo najzahtevnejša dela v eksplozijsko ogroženih prostorih. To so delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih. V to skupino sodijo tudi tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti. Vsi ti morajo poleg tega, da se od njih pričakuje poglobljeno znanje o fizikalnih in kemijskih lastnostih eksplozivnih atmosfer ter o možnih virih njihovega vžiga, stalno skrb posvečati tudi tehničnim novostim pri razvoju in uporabi opreme, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore. Program je prirejen usposabljanju dveh po osnovni izobrazbi različnih skupin delavcev: monterjem, vzdrževalcem in serviserjem električnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih PO3-E (električarji) ter monterjem, vzdrževalcem in serviserjem neelektričnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih PO3-S (strojniki in tehnologi). Pri prvi skupini dajemo poudarek podrobnemu poznavanju električne opreme in inštalacij in le enciklopedičnemu poznavanju neelektrične opreme in inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih, pri drugi pa obratno.

3. Kdo so izvajalci usposabljanja

Andrej Arhar, univ.dipl.inž.str., PLINOVODI
mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana
Jure Božič, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
Mihael Čokl, univ.dipl.inž.el., EZS
Janez Guzelj, dipl.inž.el., METREL
Vili Granda, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
Matjaž Javoršek, dipl. inž. el., TEVEL
Andrej Kalšek, dipl. inž. el., TEVEL
Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring
Marjan Kreslin, univ.dipl.inž.el., BUREAU VERITAS
Leopold Lovšin, univ.dipl.inž.el.
mag. Marijan Porenta, univ.dipl.inž.el., EZS
Joško Rosina, univ.dipl.inž.el., EZS
Franc Udovč, univ.dipl.inž.str., BUREAU VERITAS
Jože Vončina, kem.tehn., EZS
Jorik Zalar, univ.dipl.inž.str., Technogroup

4. Cenik seminarjev, praktičnega dela usposabljanja in preizkusa znanja

Cena (brez DDV) vključuje stroške priprave strokovnih gradiv, organizacije in izvedbe seminarjev, izvedbe praktičnega dela usposabljanja in zaključnega preizkusa znanja kandidatov in znaša:

A. SEMINAR ZA OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

 1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih 285 EUR
 2. PO2: sektorski in vodstveni kadri   390 EUR

PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijsko ogroženih prostorih,   390 EUR

B. SEMINAR ZA OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

Za vse udeležence enako v višini (brez DDV)          250 EUR

Navedene cene veljajo, če se na usposabljanje prijavi najmanj 20 kandidatov. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico zvišati ceno ali usposabljanje preložiti na kasnejši termin.

5. Prijave in informacije

Prijavo na usposabljanje in preizkus znanja nam pošljite po e-pošti na naslov info.ex@ezs-zveza.si ali po fax-u, št.: 01 511 30 04 oz. na poštni naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana.

Dodatne informacije o usposabljanju in preizkusu znanja lahko kandidati dobijo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana

E-pošta: info.ex@ezs-zveza.si

tel.: 01 511 30 00, faks: 01 511 30 04

www.ezs-zveza.si

Zadnji rok prijave je 3 dni pred pričetkom seminarja.

6. Lokacija, termin, in časovni potek usposabljanja

Za udeležence iz Štajerske in Koroške regije ter Prekmurja bo usposabljanje potekalo v Mariboru, za ostale pa v Domžalah. O točnem terminu, lokaciji in urniku usposabljanja bomo kandidate pisno obvestili po zaključku zbiranja prijav. Na osnovi prejetih prijav za praktični del usposabljanja se bomo s kandidati dogovorili še za način izvedbe le-tega.

Usposabljanje lahko po dogovoru organiziramo tudi v podjetju, če le-to prijavi večje število kandidatov (najmanj 15). V tem primeru se dogovorimo za poseben program usposabljanja, prilagojen tehnološkim posebnostim naročnika in za posebno ceno storitve.

7. Hramba dokumentacije in varovanje osebnih podatkov

Dokumentacija o usposabljanju kandidatov, dokazila o opravljenih preizkusih in kopije potrdil bodo shranjeni v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bodo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika oziroma, skladno z določili 50. in 51. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam.

Osebni podatki iz vaše prijavnice bodo shranjeni v bazi podatkov prireditelja usposabljanja in bodo uporabljeni samo v ta namen. Obvezujemo se, da jih ne bomo uporabljali v druge namene.

 Prijavnica.doc