EZS-usposabljanje

 

 


ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor organizirata v jesenskih terminih leta 2019 začetne in obnovitvene seminarje ter preizkus usposobljenosti kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Usposabljanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so take narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev.

Na usposabljanje vabimo:

 1. PO1: delavce, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 2. PO2: sektorske in vodstvene kadre in
 3. PO3: delavce, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti.

1. Namen, vsebina in način izvedbe usposabljanja

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti  (Uradni list RS štev. 41/2016) zahteva od delodajalca, da za vse delavce, ki delajo ali se lahko pojavijo v eksplozijsko ogroženih prostorih, zagotovi varnost in varovanje zdravja, ki je lahko ogroženo zaradi eksplozivnih atmosfer. Eden od pomembnih ukrepov za ta namen je izobraževanje in usposabljanje delavcev. Delavci morajo biti poučeni o tem, kaj so to eksplozivne atmosfere in katere kemijske in fizikalne okoliščine so vzrok za njihovo nastajanje. Vedeti morajo, v katerih primerih lahko pride do vžiga in kako ga je možno preprečiti. Spoznati morajo opremo, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore in se naučiti, kako rokovati z njo. Seznanjeni morajo biti tudi s pravno ureditvijo področja protieksplozijske zaščite. Pravilnik v 45. členu še zahteva, da delodajalec preverja usposobljenost delavcev najmanj na vsaki dve leti.

A.OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI:

oktobra ali novembra 2019 v prostorih Območne obrtno podjetniške zbornice Domžale v Viru in v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru

 Usposabljanje bo potekalo v treh delih: seminar, praktični del in preizkus usposobljenosti. Program seminarja vsebuje naslednje tematske sklope:

 • Fizikalno kemijske osnove in pogoji za nastanek eksplozivnih atmosfer, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje.
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer.
 • Varnost in zdravje pri delu v eksplozijsko ogroženem okolju.
 • Protieksplozijska zaščita in odgovornost delodajalca.
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji.
 • Oprema za vgradnjo v EX conah.
 • Električne instalacije v EX prostorih.
 • Neelektrične naprave in instalacije v EX prostorih.
 • Konstrukcijska protieksplozijska zaščita.
 • Inertizacija tehnoloških naprav.
 • Zagotavljanje električne varnosti inštalacij, opreme, strojev in naprav v EX okolju.
 • Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav.
 • Usmeritve za varno izvajanje del v eksplozijsko ogroženih prostorih.
 • Iz prakse za prakso – razprava o problemih iz vsakodnevne prakse.

Teme, pa tudi trajanje usposabljanja so seveda prilagojeni ciljnim skupinam PO1, PO2 in PO3.

B. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI:

novembra 2019 v prostorih Območne obrtno podjetniške zbornice Domžale v Viru in v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru.

Obnovitveno usposabljanje je po vsebini enako osnovnemu. Namenjeno je ponovitvi in utrditv znanja kandidatov s področja protieksplozijske zaščite s poudarkom na novostih na področju zakonodaje in tudi razvoja tehnike. Teme, pa tudi trajanje usposabljanja, so seveda prilagojeni ciljnim skupinam PO1, PO2 in PO3.

C. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Praktični del usposabljanja je po programu Elektrotehniške zveze Slovenije obvezen za vse udeležence. Kandidati ga opravljajo pod vodstvom mentorja po zaključku seminarja, bodisi v kandidatovem delovnem okolju ali v enem izmed referenčnih objektov v protieksplozijski izvedbi. Osnova praktičnega dela usposabljanja je elaborat o eksplozijski ogroženosti in poznavanje vsebine, ki zadeva kandidatove delovne zadolžitve. Po dogovoru ga lahko priredimo tudi v podjetjih BARTEC VARNOST in TEVEL, ki izdelujeta opremo za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore.

D. PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI

Preizkus usposobljenosti kandidatov izvaja Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Preizkus je pisni, v obliki testa in razgovora (če pisni test ni uspešen). Rezultate pregleda in oceni komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih pri EZS in kandidatom, ki uspešno opravijo test, izda potrdilo o usposobljenosti.

Kandidati lahko pri opravljanju testa uporabljajo vso razpoložljivo literaturo.

2. Kratka predstavitev vsebin programa

 Delavci skupine PO1, ki se občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih, razvrščamo jih v podskupino 1 (PO1-1), opravljajo tam pomožna dela in nimajo neposrednega stika z napravami in postroji, ki obratujejo v takih pogojih dela. Od njih zato pričakujemo splošno znanje o protieksplozijski zaščiti s poudarkom na varstvu in varovanju zdravja in poznavanju dolžnosti ter pravic v zvezi s tem. Delavci PO1, ki delajo in rokujejo z napravami in postroji v EX okolju, razvrščamo jih v podskupino 2 (PO1-2), pa morajo, poleg tega, da poznajo lastnosti eksplozivnih atmosfer in njihovo nevarnost, biti usposobljeni še za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi. Od njih še pričakujemo, da so seznanjeni z elaboratom eksplozijske ogroženosti in da pri delu upoštevajo njegova določila.
Sektorski in vodstveni kadri PO2 morajo v prvi vrsti poznati zakonodajo s področja varnosti in varovanja zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer. Zavedati se morajo svoje odgovornosti v zvezi s tem. Vedeti morajo, kakšni so glede na specifiko njihovega tehnološkega procesa najprimernejši tehnični in organizacijski ukrepi za preprečevanje nastanka eksplozivnih atmosfer. Kot nadrejeni delavcem, ki se občasno nahajajo ali delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih, pa morajo poznati tudi tehnološke in tehnične lastnosti naprav in postrojev, da lahko izdajajo delovne naloge z navodili za varno izvajanje del v takih pogojih dela.
Delavci skupine PO3 opravljajo najzahtevnejša dela v eksplozijsko ogroženih prostorih. To so delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih. V to skupino sodijo tudi tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti. Vsi ti morajo poleg tega, da se od njih pričakuje poglobljeno znanje o fizikalnih in kemijskih lastnostih eksplozivnih atmosfer ter o možnih virih njihovega vžiga, stalno skrb posvečati tudi tehničnim novostim pri razvoju in uporabi opreme, ki je primerna za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore. Program je prirejen usposabljanju dveh po osnovni izobrazbi različnih skupin delavcev: monterjem, vzdrževalcem in serviserjem električnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih PO3-E (električarji) ter monterjem, vzdrževalcem in serviserjem neelektričnih naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih PO3-S (strojniki in tehnologi). Pri prvi skupini dajemo poudarek podrobnemu poznavanju električne opreme in inštalacij in le enciklopedičnemu poznavanju neelektrične opreme in inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih, pri drugi pa obratno.

3. Kdo so izvajalci usposabljanja

Usposabljanje izvajata Odbor za protieksplozijsko zaščito pri Elektrotehniški zvezi Slovenije in Komisija za preverjanje usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Pri usposabljanju sodelujejo vrhunski slovenski strokovnjaki s področja protieksplozijske zaščite:

Andrej Arhar, univ.dipl.inž.str., PLINOVODI

mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana

Jure Božič, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring

Mihael Čokl, univ.dipl.inž.el., EZS

Janez Guzelj, dipl.inž.el., METREL

Vili Granda, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring

Matjaž Javoršek, dipl. inž. el., TEVEL

Andrej Kalšek, dipl. inž. el., TEVEL

Janez Kokalj, univ.dipl.inž.el., Elsing Inženiring

Marjan Kreslin, univ.dipl.inž.el., BUREAU VERITAS

Polde Lovšin, univ.dipl.inž.el., PLINOVODI

mag. Marijan Porenta, univ.dipl.inž.el., EZS

Joško Rosina, univ.dipl.inž.el., EZS

Franc Udovč, univ.dipl.inž.str., BUREAU VERITAS

Jože Vončina, kem.tehn., EZS

Jorik Zalar, univ.dipl.inž.str., IB Techno

4. Cenik seminarjev, praktičnega dela usposabljanja in preizkusa znanja

 Cena (brez DDV) vključuje stroške priprave strokovnih gradiv, organizacije in izvedbe seminarjev, izvedbe praktičnega dela usposabljanja (le za kandidate PO1 in PO3) in zaključnega preizkusa znanja kandidatov in znaša: 

A. SEMINAR ZA OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

 1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženihprostorih………………………………………………………………… 285 EUR
 1. PO2: sektorski in vodstveni kadri…………………………………………….390 EUR
 2. PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologe in izdelovalce elaboratov o eksplozijski ogroženosti prostorih…………………     390 EUR

B. SEMINAR ZA OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

Za vsakega udeleženca enako v višini…………………………………………….. 250 EUR

 Navedene cene brez DDV veljajo, če se na usposabljanje prijavi najmanj 20 kandidatov. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico zvišati ceno ali usposabljanje preložiti na kasnejši termin.

5. Prijave in informacije

 Prijavo na usposabljanje in preizkus znanja nam pošljite po e-pošti na naslov info.ex@ezs-zveza.si ali po fax-u, št.: 01 511 30 04 oz. na poštni naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana.

Dodatne informacije o usposabljanju in preizkusu znanja lahko kandidati dobijo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana

E-pošta: info.ex@ezs-zveza.si

tel.: 01 511 30 00, faks: 01 511 30 04

www.ezs-zveza.si

Zadnji rok prijave je 3 dni pred pričetkom seminarja.

6. Lokacija, termin, in časovni potek usposabljanja

Za udeležence iz Štajerske in Koroške regije ter Prekmurja bo usposabljanje potekalo v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru, za ostale pa v prostorih Območne obrtno podjetniške zbornice Domžale v Viru pri Domžalah. O točnem terminu in urniku usposabljanja bomo kandidate pisno obvestili po zaključku zbiranja prijav. Na osnovi prejetih prijav za praktični del usposabljanja se bomo s kandidati dogovorili še za način izvedbe le-tega.

Posebej želimo usmeriti pozornost interesentov, da lahko usposabljanje po dogovoru organiziramo tudi v podjetju, če le-to prijavi večje število kandidatov (najmanj 15). V tem primeru se dogovorimo za poseben program usposabljanja, prilagojen tehnološkim posebnostim naročnika in za posebno ceno storitve.

7. Hramba dokumentacije in varovanje osebnih podatkov

Dokumentacija o usposabljanju kandidatov in dokazila o njihovi usposobljenosti bodo shranjeni v arhivu Elektrotehniške zveze Slovenije in bodo na voljo le pooblaščenim osebam naročnika oziroma, skladno z določili 50. in 51. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, pristojnim inšpekcijskim službam.

Osebni podatki iz vaše prijavnice bodo shranjeni v bazi podatkov prirediteljev usposabljanja in bodo uporabljeni samo v ta namen. Obvezujemo se, da jih bomo varovali pred uporabo v druge namene.

 Prijavnica.doc