Seminar PVEN

SEMINAR o strokovnem usposabljanju in preverjanje strokovne usposobljenosti za posluževalce in vzdrževalce ELEKTRO NAPRAV

Seminar se bo v  izvajal v rednem  terminu- razen ob zadostnem številu interesentov po dogovoru:

novembra, 2024

NAMEN SEMINARJA:
Po ur. l. RS št.:27/2007 – UPB2 in št.; 70/2008 – EZ-C ter spremembah  in  dopolnitvah ur.l.RS št.:70/2008 in št.; 22/2010-EZ-D, 10/2012-EZ-E ; in v pravilniku o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (ur.l. RS 98/2015) je določeno, da elektroenergetska inšpekcija zagotovi varno in zanesljivo obratovanje energetskih naprav in da za področje elektro naprav elektroenergetski inšpektorji izvajajo nadzor, poleg ostalega, tudi nad strokovno usposobljenostjo delavcev, ki delajo z elektroenergetskimi napravami v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti obratovanja. elektroenergetski inšpektor pa je po členu 101 EZ še pooblaščen, da prepove nadaljnje upravljanje delavcu energetske naprave, ki ni strokovno usposobljen ali, če nima o tem veljavnega dokazila.

V pravilniku o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (Ur.l. RS 98/2015) je izšel »pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav« kot podzakonski akt energetskega zakona.
Tretji člen obravnava upravljanje »drugih« energetskih naprav, ki niso del energetskega sistema (proizvodnja, prenos električne energije in distribucija). Ta člen se nanaša na industrijske subjekte, kot so podjetja, obrtniki, ostale gospodarske cone, ki imajo elektroenergetske naprave srednje in nizke napetosti, kjer je potrebno ustrezno znanje za delo, posluževanje in vzdrževanje.
Namen seminarja in preizkus znanja je izpolnitev zahtev po 3. členu citiranega pravilnika, ki je pogoj za delavce ki opravljajo dela na elektroenergetskih napravah srednje in nizke napetosti.
3.člen (citat)
Delavci, ki upravljajo in vzdržujejo energetske naprave, za katere s tem Pravilnikom ni predpisana strokovna usposobitev in preizkus znanja (niso del energetskega sistema), lahko opravljajo dela in naloge le, če so bili seznanjeni z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah ter z ukrepi za racionalno rabo energije.

Pogoj za prijavo na seminar o strokovnem usposabljanju za posluževalce in vzdrževalce elektro naprav je predhodno opravljen izpit iz VARSTVA PRI DELU.

Preizkus znanja se opravi pred tričlansko komisijo, sestavljeno iz predavateljev na seminarju.

URNIK:

  • Seznanjanje z  zahtevami  inšpekcijskih služb,
  • Elektroenergetske naprave,  Posluževanje elektroenergetskih naprav,
  • Dokumenti za varno delo, Tehnični prepisi,
  • Pomožni viri napajanja, Racionalna raba energije,
  • Merilne naprave in zaščita, Števci, Merilne garniture za el. energijo.

Skrajšan seminar bo izveden v enem dnevu. Po krajšem uvodnem predavanju in razgovoru s predavatelji sledi obisk elektroenergetskega objekta ter preverba znanja.

INFORMACIJA:

Za potrebe nadzora elektroenergetskih inšpektorjev po členu 99 in 101 Energetskega zakona, dobijo delavci, ki opravijo preizkus znanja POTRDILO, kot veljavno dokazilo o strokovni usposobljenosti. Veljavnost potrdila je 5 let.

 

GRADIVO:

Zaradi skrajšanega obsega seminarja, prejmejo prijavljeni udeleženci po pošti strokovno GRADIVO, ki ga predelajo, ter tako aktivno sodelujejo pri obdelavi strokovnih vsebin, ter nato opravijo preizkus znanja. Preizkus znanja se opravi pred komisijo, sestavljeno iz predavateljev.

Skrajšan seminar bo izveden v enem dnevu. Po krajšem uvodnem predavanju in razgovoru s predavatelji sledi prikaz praktičnega  dela seminarja ter preverba znanja. Datum skrajšanega seminarja in preizkus znanja bomo določili po prejetih prijavah.

TVEGANJE:
Organizator si pridržuje pravico spremembe datuma, lokacije in izvedbe seminarja. Termin in točno lokacijo teoretičnega in praktičnega dela bodo prijavljeni sprejeli po pošti skupaj z gradivom in urnikom predavanj.

STROŠKI:
Stroški za preizkus znanja, ki zajemajo skrajšan izobraževalni program, komisijo za preizkus znanja, gradivo, znašajo 250 EUR , + 22 % DDV.

Udeležnino prosimo nakažite pred izvedbo preizkusa znanja na transakcijski račun:
SI56 0417 3000 0733 805 – Nova KBM
Namen nakazila: PVEN 2014

Račun vam bomo poslali po zaključenem preizkusu znanja. Udeleženec prejme potrdilo o uspešnem preizkusu znanja po izvršenem plačilu udeležnine.

PRIJAVE:

prijavnica za seminar.pdf ikona1-Pdfprijavnica za seminar.docikona-Word

Po pošti : ED Maribor-glavni trg 17b, 2000 Maribor;
po faxu: 059 121 871
e-mailu: info@ed-mb.si;

ORGANIZACIJSKI ODBOR

URNIK

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Seznanjanje z  zahtevami  inšpekcijskih služb

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Elektroenergetske naprave

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Posluževanje elektroenergetskih naprav

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Dokumenti za varno delo

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Tehnični prepisi

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Pomožni viri napajanja

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Racionalna raba energije

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Merilne naprave in zaščita

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Števci, merilne garniture za el. energijo

Skrajšan
seminar
boizvedenvenemdnevu.Pokrajšem
uvodnempredavanjuinrazgovoru
spredavatelji
slediobiskelektroenergetskegaobjektaterpreverbaznanja.

URNIK

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Seznanjanje z  zahtevami  inšpekcijskih služb

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Elektroenergetske naprave

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Posluževanje elektroenergetskih naprav

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Dokumenti za varno delo

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Tehnični prepisi

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Pomožni viri napajanja

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Racionalna raba energije

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Merilne naprave in zaščita

<!–[if !supportLists]–>v<!–[endif]–>Števci, merilne garniture za el. energijo

Skrajšan
seminar
boizvedenvenemdnevu.Pokrajšem
uvodnempredavanjuinrazgovoru
spredavatelji
slediobiskelektroenergetskegaobjektaterpreverbaznanja.