Povzetki referatov 42. KD

mag.  Zorko Rudi
POROČILO EZS IN DELO NA PREDPISIH

– Kratko poročilo aktivnosti EZS
– Predstavitev vodila in  tehničnih pregledov sončnih elektrarn  s strani pooblaščenih oseb-preglednikov za zahtevne električne inštalacije 
– Usposabljanje za specifična dodatna elektrotehnična znanja za inšpektorske preglede na osnovi mikro dokazila/poverilnice

Prof.dr. Ferdinand Gubina
O NAČRTOVANJU PROIZVODNIH VIROV ELEKTRIČNE ENERGIJE IN MOČI V SLOVENIJI DO LETA 2050

Članek podaja povzetek strokovnega posveta, ki sta ga pripravila Energetska zbornica Slovenije in Elektrotehniška zveza Slovenije dne 22.1.2024

mag. Mirko Javeršek
HIBRIDNI SAMOOSKRBNI SISTEMI V SODOBNIH DOMOVIH

Povzetek: Pretresi na trgih surovin ter negotova dobava energentov in njihova velika cenovna nihanja, močno zaznamujeta čas v katerem živimo. Tako ne preseneča dejstvo, da vedno več gospodarskih družb in tudi gospodinjstev išče rešitve za samooskrbo z električno energijo in s tem vsaj delno neodvisnost od rasti cen.  

Baterijski hranilniki predstavljajo ključno sredstvo za shranjevanje in upravljanje energije v sodobnih energetskih sistemih. Članek prinaša pogled na aktualni razvoja baterijskih hranilnikov, z osredotočenjem na tehnične inovacije, trajnostne vidike, ekonomske izzive ter perspektive za prihodnost. 

Jože J. Unk
TEHNIŠKA SLOVENŠČINA IN DNEVNI JEZIK

Moje večno geslo je izrek mojega spoštovanega razrednika  dr. Jožeta Mahniča
“vrhunski strokovnjak, ki ne obvlada jezika, je klavrn paradoks”

Tako se tudi od slovenskih strokovnjakov pričakuje, da ob slovnično pravilni leposlovni slovenščini obvladajo tudi strokovno slovenščino! 

Prevajanje mednarodnih standardov s področja elektroenergetike in elektronike, ki jih izdaja Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC), teče na EZS neprekinjeno. Končne izdelke pošljemo Slovenskemu institutu za standardizacijo (SIST), kjer strokovne termine uskladimo – in take EZS objavi v svojem Glosarju, SIST pa objavi pri IEC.

V predavanju  navajam zadnjih izrazov, na katere sem v zadnjih mesecih naletel pri lektoriranju standardov komisije IEC. Poleg tega dodajam še nekaj napačno uporabljanih tehniških in splošno dnevno uporabljanih pojmov.

Benjamin Zlodej mag. inž.el.
PREDRAZVOJ VAROVALČNEGA LOČILNEGA STIKALA «STV DO2« IN SIMULACIJA ŠIRJENJA EL. OBLOKA

Povzetek: Trendi v električnih omrežjih prihodnosti nakazujejo na povečano uporabo DC aplikacij vse višjih napetostnih in tokovnih nivojev. Za varno in brezhibno delovanje teh omrežij in aplikacij pa so potrebne ustrezne električne zaščitne naprave. Ena takšnih zaščitnih naprav je Varovalčno ločilno stikalo proizvajalca ETI, ki se na trgu prodaja pod imenom STV D02. Pri razvoju nove generacije STV D02 bomo z upoštevanjem trenutnih in novih trendov ter dosedanjega znanja in izkušenj poskušali razviti varovalčno ločilno stikalo, ki bo tehnično najbolj izpopolnjeno na trgu. Pri razvoju nove generacije si pomagamo s simulacijami v programu COMSOL Multiphysics, ki omogoča simuliranje na področju mehanike, segrevanja, življenjske dobe in pojava širjenja obloka ob stikalni manipulaciji. Simulacija obloka je zelo kompleksen model, ki temelji na multifizikalni povezavi. COMSOL ima za tovrstne simulacije električnih razelektritev posebej zasnovan Plasma modul. Simulacija obloka opisana v tem članku temelji na povezavi elektromagnetizma, prenosa toplota, laminarnega pretoka in električnega tokokroga. Simulacijski model nam prikazuje rezultate segrevanja medija med kontaktoma, Joulovega integrala segrevanja, prevodnosti medija in drugih fizikalnih veličin.

mag. Borut Drnovšek
PRAVA IZBIRA DIFERENČNE ZAŠČITE PRI UPORABI HIŠNIH POLNILNIC ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Povzetek: Ko govorimo o AC polnilnicah za električna vozila, ki so nameščene na stanovanjskih stavbah, pogosto vsi razmišljajo le o ceni in videzu same polnilnice, nihče pa ne razmišlja, ali ponujena naprava ponuja zaščito, ki jo predpisuje standard, in še posebej, ali ponuja pravilno oziroma zadostno diferenčno zaščito. Danes ima večina novozgrajenih stavb vgrajeno diferenčno zaščito tipa AC ali A z nazivnim diferenčnim tokom 30 ali 300mA. Eden največjih problemov, ki se lahko pojavijo je, da z nakupom AC polnilnice za električno vozilo “uničite” že nameščeno diferenčno zaščito v stavbi, saj se brez prave zaščite v sami polnilnici za električno vozilo ali v tokokrogu do polnilnice lahko zgodi, da obstoječa diferenčna zaščita postane slepa in zato ne opravlja svoje naloge. Ta članek prikazuje razliko med različnimi vrstami diferenčne zaščite in kaj je potrebno upoštevati pri namestitvi AC polnilnice za električna vozila. Opisani so vplivi izbire diferenčne zaščite na zaščito življenja in premoženja.

Marko Kotnik
ZASNOVA NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNEINŠTALACIJE V PREDORU

Povzetek: Na cestnem omrežju v Sloveniji je kar zajetno število sodobnih predorov, ki nam krajšajo razdalje, da hitreje pridemo do cilja. Na evropskem nivoju so v Direktivi 2004/54/ES zapisane minimalne varnostne zahteve za cestne predore.

Situacija na železniškem omrežju je drugačna. Število predorov je sicer veliko, a so praktično vsi še iz časov, ko je železnica prišla v naše kraje. Na evropskem nivoju so zahteve za varnost v železniških predorih zapisane v Direktivi 797/2016 in Uredbi o varnosti v železniških predorih 1303/2014.

V vseh predpisih je poudarek na varnosti. V smislu varnosti morajo biti izvedene tudi električne inštalacije v predoru. Predor je specifičen objekt, kjer se “prepletajo” električne inštalacije nizke napetosti in srednje napetosti.

Nizkonapetostne električne inštalacije v predorih je treba izvajati po zahtevah standardov. Predvsem pomembni so:

  • SIST HD 60364 – 4-41;
  • SIST HD 60364 – 4-442;
  • SIST HD 60364 – 4-444;
  • SIST HD 60364 – 5-54.

Osnova vseh navedenih standardov je standard SIST HD 60364-1. Pri načrtovanju in izvedbi nizkonapetostnih električnih inštalacij v predoru elektrificirane železniške proge je treba upoštevati tudi standard SIST EN 50122-1.

V času pisanja tega referata sta na slovenskem železniškem omrežju dva sodobno urejena predora.Gradijo se predori še na 2. tiru železniške proge Divača-Koper in druga cev avtocestnega Karavanškega predora.

Ob zasnovi posameznega objekta/predora je treba razmisliti o uporabi kombinacije zahtev,ki jih podajajo zgoraj navedeni standardi. Navedeno projektant ob upoštevanju zahtev Projektne naloge zapiše v projektni dokumentaciji.

Velja opozoriti na daljše predore, kjer je treba napajanje s srednjo napetostjo voditi do transformatorskih postaj v predoru. Takšne naprave in električne inštalacije se navadno napajajo iz javnega distribucijskega omrežja. Pojavi se specifična situacija, ki jo je treba urediti z operaterjem distribucijskega sistema v Soglasju za priključitev.

mag. Darko Koritnik
STOPENJSKA METODA GEOELEKTRIČNEGA SONDIRANJA ZEMLJE

Povzetek: Specifična upornost zemlje in geoelektrični profil sta osnovna podatka za projektiranje ozemljil. Določanje teh parametrov temelji na podlagi meritev in zelo nepraktičnih grafičnih analiz. V članku delu je opisana novo razvita merilna metoda, ki bistveno olajša delo merilcev in poceni celotno meritev ter analizo geoelektrične sestave zemlje. V novo razviti Stopenjski metodi geoelektričnega sondiranja zemlje je uporabljenih več popolnoma novih pristopov in rešitev, s pomočjo katerih je metoda postala praktično uporabna.

Andrej Orgulan, Aljaž Kovačič
RAZSVETLJAVA IN INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRADENJ(BIM)

Povzetek: Rezultati ankete o razširjenosti, uporabnosti in sprejetosti informacijskega modeliranja gradenj (Building Information Modelling – BIM) med projektanti električnih inštalacij v Sloveniji so dali nekaj zanimivih odgovorov in kar nekaj vprašanj. Rezultati kažejo na dokaj zadržan odnos do uporabe BIM kot orodja in/ali okolja za projektiranje električnih inštalacij in še posebej razsvetljave.

Razlogi za zadržanost so v marsikaterem pogledu razumljivi, čeprav so v resnici navidezni. Okolje BIM je, kljub relativno dolgi prisotnosti pri načrtovanju gradenj (slika), za marsikoga novo in se lahko na področju električne razsvetljave dojema kot še en model za prikaz rezultatov načrtovanja. Kljub velikemu napredku v podpornih tehnologijah BIM (standardizacija, procesorska moč, razpoložljivost računalniške strojne in programske opreme) je to okolje potencialno tako obsežno, da bo razvoj do množične uporabnosti informacijskih modelov še dolgotrajen.

Kdaj ste se prvič srečali z informacijskim modeliranjem gradenj – BIM?

V tem prispevku smo se osredotočili le na določene vidike uporabnosti BIM tehnologij, saj so prednosti na področju razvoja in izdelave projektov gradenj, njihova organizacija in spremljanje v poteku gradnje danes že dovolj očitne.

Razsvetljava notranjih delovnih mest ali v gospodinjstvih je v fazi projektiranja časovno gledano običajno med zadnjimi, tako kot je to tudi v času gradnje objektov. Vendar je nekatere lastnosti elementov razsvetljave nujno določiti že v prvih fazah projektiranja, saj so določene rešitve v objektu soodvisne. Razsvetljava, tako dnevna kot električna, vplivata na primer na potrebne kapacitete prezračevanja in ventilacije, ki pa se projektirata časovno gledano že v začetni fazi. Potrebna električna razsvetljava je odvisna od razpoložljive dnevne svetlobe, ta pa od velikosti in odprtin za dnevno svetlobo, kakor tudi od lege objekta in okolja v katerem ta stoji.

Opisan primer soodvisnosti vključuje delo strokovnjakov arhitekturne, gradbene, strojniške in elektro stroke, rešitve pa vplivajo na energetsko učinkovitost gradnje, ki vključuje spet nov krog ekspertov. Okolje BIM teoretično ponuja idealne pogoje za sodelovanje različnih strokovnjakov.

V prispevku so opisani nekateri izzivi, ki jih prinašajo sodobne tehnologije in kakšni so trenutni in možni pristopi k njihovim rešitvam z obstoječimi orodji.

mag. Drago Pavlič, univ.dipl.inž.el.
NOVOSTI PRI UPORABI PRAVILNIKA IN TEHNIČNE SMERNICE ZA NIZKONAPETOSTNE INŠTALACIJE

Povzetek: Na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij smo v letu 2021 dobili nov Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21-GZ-1) in pripadajoč tehnično smernico TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije. Tako pravilnik, kakor tudi smernica upoštevata zahteve Gradbenega zakona iz leta 2017. Predhodna izdaja smernice iz leta 2013 je bila zaradi spremenjenih razmer, zakonodajnih zahtev in pa precejšnjih sprememb na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij, še posebej glede na zadnje stanje tehnike na tem področju in strokovne trende ter potrebe uporabnikov, zastarela. Zatorej je bil neizbežen korak, ki je vodil k pripravi in izdaji novega Pravilnika in Tehnične smernice, katere javna obravnava je potekala že v letu 2019, žal pa je pristojno ministrstvo oba dokumenta izdalo šele v letu 2021, tik pred izdajo novega Gradbenega zakona GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21).

Namen prispevka je prikazati  določene ključne spremembe v pravilniku, še posebej pa spremembe in dopolnitve tehnične smernice, kjer so podani poudarki na nova poglavja v smernici, kot je na primer  energijska učinkovitost električnih inštalacij, kakor tudi novosti na področju uvajanju novih tehnologij v inštalacije stavb, kot so fotonapetostne elektrarne in polnilnice električnih vozil. V prispevku bo obravnavano in opozorjeno tudi na ključne bistvene novosti, povezane s standardi, prav tako pa bodo podana tudi opozorila na novosti glede predpisov, povezanih tudi z predpisi na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij, ki so bili sprejeti od leta 2021 do danes, vključno s spremembo gradbene zakonodaje, ki jih predmetni pravilnik in pa še posebej tehnična smernica ne upošteva.

V samem zaključku prispevka bo tudi predstavljeno, v katero smer gre razvoj predpisov s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij, kajti v postopku priprave je glede na hiter razvoj novih tehnologij, ki prihajajo v uporabo, vzpodbujanju uporabe obnovljivih virov energije in učinkoviti rabi energije, ponovna posodobitev tako pravilnika kakor tudi smernice za nizkonapetostne inštalacije.

Dr. Primož Sukič, UM FERI
TEHNIČNE PASTI BATERIJSKIH HRANILNIKOV ENERGIJE

Povzetek: Zeleni prehod povečuje število razpršenih virov s tem pa prinaša nove izzive v električnem omrežju in pri odjemalcih električne energije. S splošnim dvigom cene električne energije v naslednjih letih in dnevno dinamiko cen energije ter omrežnine in lastno soproizvodnjo bodo odjemalci postali motivirani za uporabo baterijskih hranilnikov energije za premostitev dnevnih nihanj.

Na Evropskem trgu je že sedaj leta 24 na voljo nekaj ducat različnih baterijskih hranilnikov energije za domačo uporabo in prav tako za industrijsko uporabo. Kot pri vseh drugih rešitvah so tudi tukaj na voljo različne tehnologije in različne kvalitete. Problem pa je ker so trenutno še tehnologije precej nove, prisotne so kratek čas, zato primanjkuje v tem prehodnem pojavu splošnega znanja.

Vsi vemo da so baterije občutljive na temperaturo, a mimogrede koliko je baterija za hišno uporabo, uporabna pri temperaturi celic 14,9°C? Zakaj so problematične nizke temperature, zakaj visoke napetosti?Kako prepoznati dobro baterijo, kako slabo? Kolikšna je življenjska doba baterije?Kako se dimenzionira baterijski sistem?

V prispevku bodo odgovorjeni jedrnati odgovori na ta vprašanja.

dr. Viktor Lovrenčić, univ.dipl.inž.el., mag. Andrej Androjna, univ.dipl.inž.str. Ana Lovrenčič, mag.inž.el.
VARNOST IN ZDRAVJE VZDRŽEVALCEV – CILJ NIČ NEZGOD(LOTO – Lock Out/Tag Out = ZAKLENI/OZNAČI)

Povzetek: Vzdrževanje je dejavnost, ki je prisotna povsod. Vpliva na vsa delovna mesta v vseh gospodarskih panogah ter na zaposlene na vseh ravneh. Vzdrževanje se torej ne nanaša samo na delavce, katerih delovne naloge vključujejo vzdrževanje. Že več kot dve desetletji aktivno spremljamo »Kampanje za zdravo delovno okolje«, ki jih vodi EU-OSHA in so vodilne dejavnosti ozaveščanja. Njihovo sporočilo je: »Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel«. EU-OSHA s pripravo prosto dostopnih praktičnih priročnikov prispeva k promociji. Posebno pozornost je pritegnila zanimiva kampanja »2010-2011 Varnost pri vzdrževalnih delih«, kjer je bil poudarjen pomen varnega vzdrževanja kot bistvenega za dobro delovno prakso, pri kateri so upoštevani vsi vidiki varnosti in zdravja pri delu. Čeprav med posameznimi gospodarskimi panogami obstajajo razlike (na primer glede na posamezne vrste strojev, ki se uporabljajo), so bila v tej kampanji opredeljena splošna načela varnega vzdrževanja, ki veljajo za najrazličnejša delovna okolja v Evropi. Evropski oz. slovenski predpisi in standardi predpisujejo delodajalcu obvezo izdelave ocene tveganja. Tako je CENELEC/SIST TC/DPN izdal novo verzijo standarda SIST EN 50110-1:2023 Obratovanje električnih postrojev, ki podpira idejo »nič nezgod« med elektrikarji. Že nekaj let so avtorji referata aktivni v delovni skupini CEN TC319 WG15, ki pripravlja standard, prEN 17975Vzdrževanje – Proces obvladovanja tveganj energij in fluidov pri vzdrževalnih dejavnostih – Smernice. Ta standard (LOTO – Lock Out/Tag Out = ZAKLENI/OZNAČI) odpira novo področje zagotavljanja varnosti vseh strok pri vzdrževanju kompleksnih objektov, strojev in naprav. Končni cilj predpisov in standardov je seveda »nič nezgod« oz. prispevati k zmanjšanju števila nezgod ali obolevanj zaradi neustreznega izvajanja vzdrževanja.

Aleš Robnik
POŽARNA VARNOST OB NAMESTITVI SONČNE ELEKTRARNE – 2
POŽARNA PRESOJA OB NAMESTITVI SONČNE ELEKTRARNE NA OBJEKT

Povzetek: avtor še ni podal povzetka

Andrej ŠPEC, univ.dipl.inž.el., Matjaž MIKLAVČIČ, univ.dipl.inž.el.
NOVI NAČINI OBRAČUNAVANJA OMREŽNINE

Povzetek: V članku bodo predstavljene pravne podlage, oblike skupnosti, način njihove ustanovitve in umestitev proizvodnih naprav v prostor in na omrežje ter registracija skupnosti pri elektrooperaterju.

Predstavljene bodo glavne razlike pri načinu obračunavanje električne energije in prispevkov s poudarkom na novem načinu obračuna omrežnine. Konec leta 2022 je Agencija za energijo sprejela Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22, 50/23, 71/23 in 117/23) določila nov način za obračunavanje omrežnine uporabnikov sistema, ki se bo začel uporabljati 1.7.2024 in bo znatno vplival tudi na način obračuna omrežnine v skupnostih.

V članku bodo predstavljeni osnovni pojmi za obračun uporabe omrežja, ki jih uporabnik sistema mora poznati, da se bo lahko prilagodil novemu sistemu obračuna. Predstavljeni bodo praktični primeri, ki omogočajo prilagojeno tarifno postavko omrežnine za člane skupnosti in glavne razlike glede na obstoječi sistem obračunavanja. V zaključku bo  predstavljeno kaj lahko pričakujejo potencialni člani in investitorji od novega načina obračuna, saj je poleg časovne komponente porabe in proizvodnje zelo pomembno, kje v omrežju so člani skupnosti in proizvodni viri.

Matjaž MIKLAVČIČ, univ.dipl.inž.el.
SPREMEMBE SONDSEE

Povzetek: Ker osnutek sprememb Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije – SONDSEE  v zadnjem letu ni bil sprejet in objavljen, je ta prispevek zamišljen kot nadaljevanje prispevka iz leta 2023. Zaradi navedenega dejstva bodo v članku najprej predstavljene spremembe nastale v zadnjem letu, ki se nanašajo na področje priključevanja uporabnikov sistema. V nadaljevanju bodo predstavljena ureditev področja izvajanja storitev prožnosti, ki jih lahko uporabniki sistema s svojimi napravami (toplotnimi črpalkami, proizvodnimi napravami in/ali hranilniki električne energije, polnilnicami EC, …) nudijo distribucijskemu operaterju, na katerega omrežje so priključeni, oziroma tretjim osebam.

dr. Janez Ribič, Janez Podlipnik, dr. Jože Pihler
IZBIRA ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE PO STANDARDU SIST EN 62305-2

Povzetek: Slovenija se nahaja na stičišču treh tipov podnebja: zmernega celinskega, gorskega in submediteranskega. Zato je na tem področju veliko število nevihtnih dni in posledično udarov strele. Udar strele v objekt lahko povzroči ekonomsko in materialno škodo. V skrajnem primeru lahko povzroči tudi poškodbe ali izgubo človeških življenj. Standard SIST EN 62305-2 ponuja celovit postopek izbire ukrepov za omejitev škode ob upoštevanju še sprejemljivega tveganja. V članku bo opisan postopek, zbire ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja pod sprejemljivi nivo. Opisani bodo splošni ukrepi izbire zaščitnega nivoja za strelovodno in prenapetostno zaščito, izbire načina zaščite pred elektromagnetnim impulzom strele (oklopljanje kablov in prostorov) in sistem izenačitve potencialov v objektu. Z izbranimi zaščitnimi ukrepi so določeni minimalni tehnični pogoji za zaščito pred delovanjem strele. V nadaljevanju se bomo osredotočili na izbiro ustreznega strelovoda s programskim orodjem SHIELD na osnovi izbranih zaščitnih ukrepov. Prikazane bodo tudi ekonomske prednosti takšne izbire strelovoda. V zaključku bodo predstavljene osnovne prednosti in zahteve predlaganega postopka izbire zaščitnih ukrepov za zaščito pred delovanjem strele.